Ban lãnh đạo
 • Đỗ Thành Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   dtngoc.c2SLam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thiện Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0995632065
  • Email:
   ntKhiem.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Văn Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0974598539
  • Email:
   TVThế.c2Sbinh.ks@khanhhoa.edu.vn