Thực hiện chỉ đạo của PGD Nha Trang về việc tổ chức thi GVDG cấp thành phố năm học 2017-2018. Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1 có 3 GV tham dự kì thi và cả ba GV đều đạt danh hiệu GVDG ...