PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số :       / KH - THVT

Vạn Thắng, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Công tác chuyên môn năm học 2019 – 2020

 

 
 

 

Căn cứ công văn số 1169/ PGDĐT- TH ngày 24 tháng 9  năm 2019 của Phòng GD&ĐT thành phố Nha Trang V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ biên chế năm học và tình hình thực tế của nhà trường;

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

            1. Tổ chức.

* Học sinh:

Tổng số lớp               : 24 lớp                                  Lưu ban                      : 4/0 học sinh

Tổng số học sinh      : 871/412                               Con thương binh       : 0

Tuyển mới                 : 183/  99                               Dân tộc                      : 12/5 học sinh

                                                                            Khuyết tật                        : 5/0 học sinh

Khối 1                                    : 5 lớp – 177/     95 học sinh                      

Khối 2                                    : 5 lớp – 207/     95 học sinh

Khối 3                                    : 5 lớp – 186/     93 học sinh

Khối 4                                    : 4 lớp – 121/     49 học sinh

Khối 5                                    : 5 lớp – 180/     80 học sinh

* Cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Tổng số          : 43/ 39

BGH              :  2/2                           TPT     : 1/1                          

GVCN            : 24/24                        GVBM: 9/7                            Nhân viên      : 7/5

            2. Những thuận lợi, khó khăn.

* Thuận lợi:

- Luôn được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Đảng ủy, UBND phường Vạn Thắng, sự hỗ trợ đắc lực của Ban đại diện cha mẹ học sinh và sự tin tưởng của đại đa số cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân  viên đoàn kết, nhiệt tình, có kinh nghiệm trong giảng dạy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ học sinh.

* Khó khăn:

- Phần lớn gia đình học sinh trong phường có khó khăn về kinh tế, điều kiện quan tâm chăm lo đến  việc học của con em còn hạn chế.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Năm học 2019 – 2020  tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Xây dựng và triển khai chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020. Thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng về công tác giáo dục nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

            Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo, đổi mới các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới chính sách và cơ chế tài chính giáo dục.       

 Trên cơ sở quán triệt các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục năm học 2019 – 2020 và sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Vạn Thắng, phát huy kết quả đã đạt được của năm học 2018 – 2019, căn cứ tình hình thực tế, trường Tiểu học Vạn Thắng quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo. Sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên đảm bảo dạy 2 buổi/ ngày, đảm bảo về cơ cấu thực hiện dạy học các môn học theo qui định của chương trình.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công văn số 1363/GD ĐT – TH ngày 9/11/2017 của Phòng GD ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Thực hiện dạy học theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học.

Tăng cường nền nếp, kỉ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục tại đơn vị. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Tiếp tục nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học; chủ động và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

Tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong các nhà trường, xây dựng cơ chế phối hợp giưa gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện chương trình giáo dục

1.1 Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

 Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh:

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí đảm bảo yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 1363/GDĐT-GDTH ngày 09/11/2017 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh  được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Bố trí, sắp xếp thời khóa biểu một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp nlis giữa các nội dung dạy học, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày, phù hợp tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.

- Chỉ đạo thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong một số môn học và hoạt động giáo dục.

- Quán triệt cho toàn thể giáo viên thực hiện nghiêm túc Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT  ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

1.2  Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học

a.  Đổi mới phương pháp dạy học

- Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PP-BTNB) theo công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT và công văn số 941/GDĐT-TH ngày 12/9/2016 của Phòng GDĐT; xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng PP-BTNB; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại trường.

- Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới theo công văn số 881/GDĐT-TH ngày 26/8/2016 của Phòng GDĐT về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở Tiểu học. Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật được chủ động sắp xếp bài dạy theo hướng nhóm các nội dung bài học thành các chủ đề theo hướng dẫn tại “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Trang bị giá vẽ cho học sinh, khuyến khích giáo viên tổ chức các hoạt động cho học sinh vẽ ngoài trời. Trong năm học 2019 – 2020 nhà trường sắp xếp, bố trí  01 phòng giáo dục Mĩ thuật để tổ chức các tiết học Mĩ thuật cho học sinh.

- Vận dụng các yếu tố tích cực trong mô hình trường học mới để nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất.

b. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh

- Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014  của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Trong năm học nhà trường tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về kĩ thuật đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, tiếp tục triển khai các biện pháp giúp đỡ học sinh chậm tiến bộ hoặc chưa hoàn thành, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định.

c. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

Thực hiện dạy học gắn kết giữa kiến thức được học với vận dụng vào cuộc sống; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Thực hiện dạy thí điểm hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn của Phòng GDĐT Nha Trang và Sở Giáo dục đào tạo Khánh Hòa. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, xây dựng thói quen, hình thành nhân cách, tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục nhận thức về quyền trẻ em, bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; chú trọng giáo dục kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, tuyên truyền giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông...

1.3  Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, Tin học

- Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và Phòng GDĐT.

- Chỉ đạo triển khai dạy học môn Tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 5  dạy học 3 tiết / tuần cho học sinh lớp 3,4; xây dựng môi trường học tiếng Anh thân thiện, tương tác và hiệu quả.

- Giáo viên dạy Ngoại ngữ lập kế hoạch dạy học theo tài liệu đã chọn trình Hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.

- Xây dựng câu lạc bộ Tiếng Anh trong nhà trường để học sinh có cơ hội giao tiếp với nhau, trao đổi kiến thức sau giờ học. Trong năm học 2019 – 2020, nhà trường đã bố trí 01 phòng  Ngoại ngữ để học sinh đến học tập và tham gia sinh hoạt.

- Triển khai dạy môn Tin học cho học sinh lớp 3 với thời lượng 1 tiết/ tuần. Trang bị phòng máy tính (20 máy)  để học sinh thực hành trong các giờ học.

1.4 Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

a.  Đối với trẻ khuyết tật

- Kiện toàn Ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật tại địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn giáo viên dạy học sinh khuyết tật và xây dựng cơ sở vật chất nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục người khuyết tật.

- Xây dựng mạng lưới đội ngũ giáo viên cốt cán về giáo dục trẻ khuyết tật để hỗ trợ trong việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh khuyết tật của trường, tư vấn cho phụ huynh có con em khuyết tật khi có nhu cầu.

- Nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật. Căn cứ kế hoạch số 3850/KH-UBND ngày 25/4/2018 triển khai “ Đề án hỗ trợ trẻ em  khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

- Tiếp tục thực hiện  Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018  của Bộ trưởng Bộ GD ĐT qui định về Giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; Quyết định số 2264/QĐ – UBND  ngày 9/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch  “ Triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; công văn số 2064/ SGDĐT – GDTH ngày 11/10/2018 của Sở GD ĐT triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bảo đảm các điều kiện để trẻ em khuyết tật được tiếp cận với giáo dục, tăng cường giáo dục hòa nhập. Tuyên truyền cho cán bộ giáo viên trong đơn vị về vấn đề giáo dục hòa nhập. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc công văn số 1002/GDĐT-TH ngày 28/9/2016 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn công tác huy động trẻ khuyết tật ra lớp, tổ chức thực hiện giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập theo hướng điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp đối tượng. Khuyến khích sự tiến bộ và tạo điều kiện để học sinh khuyết tật có thể tham gia các hoạt động học tập trong lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Việc tổ chức quản lý giáo dục, hồ sơ, đánh giá kết quả học tập của học sinh khuyết tật thực hiện theo công văn số 1644/GDĐT-TH ngày 06/11/2015 của Phòng GDĐT về hướng dẫn công tác giáo dục học sinh khuyết tật cấp tiểu học, công văn 1483/GD ĐT – TH ngày 23/10/2018 của Phòng GD ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật cấp tiểu học.

- Kiểm tra việc sử dụng hồ sơ theo dõi học sinh khuyết tật theo đúng quy định của Phòng GDĐT. Trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để phục vụ việc tổ chức dạy hoà nhập học sinh khuyết tật.

b. Trẻ lang thang cơ nhỡ

Thực hiện Thông tư số 39/2009/TT-BGD ĐT ngày 19/12/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành qui định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và công văn số 1037/SGD&ĐT-GDTH ngày 20/9/2010 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư 39/2009/TT-BGD ĐT ở cấp tiểu học. Tổ chức các lớp học cho trẻ lang thang cơ nhỡ theo kế hoạch dạy học và thời khóa biểu được điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương. Nội dung học tập tập trung vào các môn Tiếng Việt, Toán nhằm rèn kĩ năng đọc, viết và tính toán cho học sinh.

1.5 Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

- Tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/ TT-BGD ĐT Ban hành qui định về quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí tích cực, tổ chức các câu lạc bộ, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá tập trung vào các hoạt động rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, ý thức giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp, thực hiện giáo dục thực hành tâm lí học đường cho học sinh tiểu học,  làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương.

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Tiếp tục thí điểm tài liệu Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh tiểu học; triển khai thực hiện giáo dục kĩ năng sống trong tiết sinh hoạt tập thể cuối tuần.

- Tiếp tục xây dựng trường tiểu học thân thiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Triển khai hiệu quả việc thí điểm mô hình “ Thư viện thân thiện và xây dựng văn hóa đọc trong trường tiểu học” theo hướng dẫn tại công văn 1023/ GD ĐT – TH ngày 11/9/2017 của Phòng GDĐT, từng bước hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

- Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và tổ chức hoạt động thư viện; huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

1.6  Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày

Triển khai tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100 % học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày. Nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Tổ chức cho học sinh tham gia các môn học/hoạt động giáo dục tự chọn, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá.

1.7 Đổi mới công tác quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

- Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012; bồi dưỡng cán bộ quản lý theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015) và các hướng dẫn của Phòng GDĐT về công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học năm học 2019-2020.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp trường theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên và tham gia Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp thành phố.

- Tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường  theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

-  Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức, phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học và năng lực ngôn ngữ để triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học theo kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

- Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường, cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối”.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Cuối năm học, nhà trường tiến hành đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và báo cáo về Phòng giáo dục  đúng thời hạn quy định.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí giáo dục, quán triệt thực hiện Chỉ thi số 138/CT-BGD ĐT ngày 18/1/2019 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lí nhà nước về giáo dục.

     2. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia

2.1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

-  Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Bảo đảm thu nhận hết trẻ trong độ tuổi vào học tại trường; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.

- Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra công nhận, công nhận lại đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học theo các mức độ, triển khai cập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đảm bảo khoa học, pháp lí.

2.2  Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia                                                                                                                                                                                   - Tiếp tục  triển khai thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo qui định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018

- Trong năm học 2019 – 2020 nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất, hồ sơ để đón đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 và kiểm định chất lượng mức 3.

3. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

- Nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá năng lực đội ngũ giáo viên, trên cơ sở đó lựa chọn những giáo viên trẻ, có nhiều kinh nghiệm, tích cực, năng động, sáng tạo trong đổi mới giáo dục để bố trí dạy lớp 1 đảm bảo chất lượng, phù hợp. Nhà trường đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để tăng thời lượng tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học.

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập thực hành, trình bày kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các qui định về đánh giá học sinh tiểu học. Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả các học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau.

B. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với giáo viên:

- Học tập nhiệm vụ năm học, nắm vững phân phối chương trình và các văn bản chuyên môn. Nghiên cứu kĩ  Văn bản hợp nhất  03/VBHN - BGD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học.

- Nắm vững yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học từ lớp 1 đến lớp 5.

-Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện dạy học theo  hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại các môn học ở tiểu học. Mỗi giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, bám sát yêu cầu kiến thức, kĩ năng của từng bài.

-Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo đảm bảo tính phân hóa theo nhóm đối tượng học sinh trong cùng một lớp.

-Kết hợp các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học. Coi trọng thực hành, khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. Nghiên cứu và áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội khối 3 và Khoa học khối 4,5. Đối với học sinh lớp 4,5 giáo viên hướng dẫn và rèn kĩ năng ghi vở và khả năng tự học.

- Phấn đấu nâng cao chất lượng môn Thể dục và các môn học khác.

- Đảm bảo qui chế sinh hoạt chuyên môn nghiêm túc, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, chú trọng sinh hoạt chuyên môn theo Nghiên cứu bài học.

-Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Đảm bảo các kì kiểm tra nghiêm túc, có chất lượng, nâng cao trách nhiệm khi chấm bài, nhận xét bài chính xác, nhằm khuyến khích học sinh tích cực học tập.

- Giáo viên cam kết chất lượng với hiệu trưởng từ đầu năm học.

-Thực hiện bàn giao chất lượng học sinh theo hướng dẫn tại Điều 15 của Văn bản hợp nhất 03/ VBHN – BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học.

-Tiến hành kiểm tra đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh, giảm yêu cầu học thuộc lòng, không làm bài tập rập khuôn theo mẫu.

 -Tập trung đầu tư chuẩn bị giờ dạy thể hiện qua sinh hoạt tổ chuyên môn, soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học.

 - Khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Chú ý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên qua thực hiện các chuyên đề . Tổ chức thực  hiện BDTX giáo viên theo công văn số: 719/GDĐT ngày 13/6/2019 về công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học năm học 2019-2020 của Phòng GD&ĐT Nha Trang.

- Phát động phong trào giáo viên làm và sử dụng ĐDDH khi lên lớp. Tổ chức thi ĐDDHcấp  trường, thi Bài giảng điện tử cấp trường.

- Giáo viên có trách nhiệm phụ đạo cho học sinh khó khăn của lớp mình để hạn chế học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học. Giáo viên có trách nhiệm bồi dưỡng học sinh theo hướng phát triển toàn diện .

- Tổ trưởng chuyên môn ra đề kiểm tra các bài cuối chương cho khối . Ban giám hiệu tổ chức kiểm tra định kỳ 2 lần ( đối với khối 1,2,3) 4 lần ( đối với khối 4,5) trong năm học nghiêm túc.

- Thực hiện nghiêm túc việc thực hiện dạy thêm, học thêm theo quy định của cấp trên.

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường theo thông tư 21 của Bộ giáo dục Đào tạo. Tham gia thi Giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp thành phố.

- Tổ chức Bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi theo Thông tư 43/2012/TT-BGD ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Tham gia thi “ Tiết đọc thư viện” cấp thành phố.

2.  Đối với học sinh :

- Giáo dục HS có ý thức học tập đúng đắn, có ý thức vượt khó khăn vươn lên trong học tập.

- Tiếp tục giáo dục phòng chống ma tuý, AIDS qua các môn học, giáo dục thực  hiện an toàn giao thông.

- Các lớp đăng ký các tiết  học tốt.

- Củng cố xây dựng phong trào Giữ vở sạch, viết chữ đẹp. Tổ chức hội thi vở sạch chữ đẹp cấp trường, thi Viết chữ đẹp cấp trường.

-Tăng cường kiểm tra học sinh để đánh giá thực chất chất lượng học tập. Không để tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp.

- Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

- Tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ vào giờ ra chơi.

- Tổ chức thi Olympic Toán và Olympic Tiếng Việt cấp trường.

- Phát huy những gương điển hình về học tập, nhân điển hình và tổ chức khen thưởng học sinh qua các đợt thi đua cuối kỳ, cuối năm.              

IV.  CÁC CHỈ TIÊU LỚN :

1/ Về học sinh :

a/ Kết quả cuối năm    

KHỐI

SĨ SỐ

HTCTLH

HTCTLH SAU ĐGBS

CHƯA HTCTLH

SL

%

SL

%

SL

%

1

177

173

97,7

174

98,3

3

1,7

2

207

203

98,1

204

98,6

3

1,4

3

186

183

98,4

185

99,5

1

0,5

4

121

119

98,3

120

99,2

1

0,8

5

180

180

100,0

180

100,0

0

0,0

TT

871

858

98,5

863

99,1

8

0,9

 

b/ Xếp loại vở sạch chữ đẹp

 

KHỐI

SĨ SỐ

LOẠI A

LOẠI B

LOẠI C

SL

%

SL

%

SL

%

1

177

82

46,3

89

50,3

6

3,4

2

207

96

46,4

104

50,2

7

3,4

3

186

86

46,2

94

50,6

6

3,2

4

121

56

46,3

61

50,4

4

3,3

5

180

83

46,1

91

50,6

6

3,3

TT

871

403

46,3

439

50,4

29

3,3

 

 c/ Chỉ tiêu chung

  + Duy trì sĩ số                                                                                       :    99 %

  + Hạ thấp tỉ lệ bỏ học                                                                          :      0.1 %

        + Hoàn thành chương trình lớp học                                                  :    98.5%

        + Hoàn thành chương trình lớp học ( sau đánh giá bổ sung)         :    99.1%

        + Chưa hoàn thành chương trình lớp học                                         :      0.9%

        + Hoàn thành chương trình  tiểu học                                                :     100%

        + Hiệu quả đào tạo                                                                              :     trên 95%

        +100% HS  hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

       2. Về giáo viên :

      -100% giáo viên thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, của ngành.

      -100% thực hiện nghiêm túc về dạy thêm, học thêm.

      -100% thực hiện tốt cuộc vận động dân chủ hoá trường học, gia đình nhà giáo văn hoá.

-100% thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

      -100% thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

-Dự giờ                                    : 20 tiết/năm/GV – Tổ trưởng, TPCM 40 tiết

-Sáng kiến                               : mỗi GV thi GVG, GVCN giỏi viết 1đề tài - SK

     -Chuyên đề :  Cấp trường                 :  2 chuyên đề / năm

                        Cấp tổ                        :  4 chuyên đề/ tổ/ năm.

-ĐDDH                                                     : Có 02 bộ chất lượng/ tổ/năm

-Tự làm                                                    : 5 cái/ giáo viên/năm

-Sử dụng BGĐT                                      : 8 tiết/ GV/ năm

-GV giỏi cấp trường                               : 27/33 GV- 81.8%

-GV chủ nhiệm giỏi cấp trường            : 23/24 – 95.8%

-GV tiểu học dạy giỏi cấp thành phố  : 02

-Tham gia “tiết đọc thư viện” cấp TP  : 01 NV         

-Đề nghị khen thưởng tổ chuyên môn : 02 (tổ 1 ; tổ 4&5) .

 

Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: VT, CM.                                                Nguyễn Thị Điểm 

 

                                                                       

                                                                                                                                      

                

 

LỊCH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2019 – 2020

Tháng 8/2019

  • Tham gia học bồi dưỡng chính trị hè.
  • Tập trung học sinh. Tổ chức “Tuần làm quen” đầu năm học mới cho học sinh lớp 1.

Tháng 9/2019

-   Khai giảng năm học mới: 05/9/2019, tổ chức tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”

-   Xây dựng kế hoạch năm học 2019- 2020.

- Triển khai giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học từ tuần 01 đến tuần 06, dạy giáo dục thực hành kĩ năng sống cho học sinh từ tuần 7( riêng lớp 1 tuần 19 học kì 2).

            - Tổ chức trang trí lớp học.

- Tổ chức “Tuần làm quen” đầu năm học mới cho học sinh lớp 1.

- Triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

- Báo cáo chuyên môn từ ngày 27 đến 30 hằng tháng.

- Triển khai kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020.

-  Dự giờ góp ý tiết dạy đối với giáo viên mới chuyển khối.

-  Hoàn thiện cơ sở dữ liệu nhà trường, cập nhật dự liệu phổ cập giáo dục.

- Tổ chức tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm. Học sinh lớp 5 chuẩn bị bữa cơm gia đình. Triển khai dạy thí điểm Hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo Nha Trang, Sở giáo dục đào tạo Khánh Hòa.

Tháng 10/2019

- Tổ chức thao giảng cấp tổ ( tuần 4).

- Tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 -2020 theo thông  tư  21/ BGD&ĐT.

- Tổ chức chuyên đề cấp trường “ Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh”.

- Thực hiện học BDTX theo kế hoạch.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

-  Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng.

- Tổ chức tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm. Học sinh lớp 5 chuẩn bị bữa cơm gia đình.

- Kiểm tra vở học sinh.

- Hoàn thành số liệu XMC – PCGDTH năm 2019, tiến hành tự kiểm tra đánh giá.

- Tham gia tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên thực hiện chương trình lớp 1.

- Tổ chức cuộc thi Speed.

- Triển khai chuyên đề cấp tổ.

Tháng 11 /2019

- Kỉ niệm ngày Nhà giáo VN (20/11).

- Thực hiện học BDTX theo kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra định kì GHKI khối 4,5.

- Tổ chức cuộc thi Nhanh như chớp nhí.

- Tổ chức thi Olympic Toán và Olympic Tiếng Việt cho học sinh khối 4,5.

- Tổ chức tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm. Học sinh lớp 5 chuẩn bị bữa cơm gia đình.

-  Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng.

- Kiểm tra vở học sinh.

- Thi Viết chữ đẹp cấp trường lần 1.

Tháng 12/2019

- Xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức kiểm tra định kì cuối HKI đạt kết quả cao.

- Tham gia thi Olympic Toán và Olympic Tiếng Việt cấp thành phố .

- Thực hiện học BDTX theo kế hoạch.

- Đón đoàn kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng.

- Tổ chức tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm. Học sinh lớp 5 chuẩn bị bữa cơm gia đình.

Tháng 01, 02/2020

- Tham gia thi “ Tiết đọc thư viện”  cấp thành phố ( dự kiến).  

-  Tham gia thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp thành phố ( dự kiến).

- Tổ chức sơ kết HKI và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT .

- Tổ chức chấm vở sạch chữ đẹp HKI.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi Tự hào trang sử Việt.

- Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm “ Mô hình trường học du lịch”.

- Tiếp tục triển khai dạy thí điểm hoạt động trải nghiệm theo tài liệu hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo Nha Trang, Sở giáo dục đào tạo Khánh Hòa.

- Thực hiện học BDTX theo kế hoạch.

Tháng 3/2020

- Tổ chức bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

- Tham gia Olympic môn học cấp thành phố.

- Thực hiện học BDTX theo kế hoạch.

- Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm “ Mô hình trường học du lịch”.

- Tiếp tục triển khai dạy thí điểm hoạt động trải nghiệm theo tài liệu hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo Nha Trang, Sở giáo dục đào tạo Khánh Hòa.

- Tổ chức kiểm tra định kì GHKII ( khối 4,5).

- Tổ chức chuyên đề cấp trường.

- Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi Tự hào trang sử Việt.

- Tổ chức thao giảng cấp tổ HKII.

- Kiểm tra vở học sinh

Tháng 4/2020

- Thi Viết chữ đẹp cấp trường lần 2.

- Thực hiện học BDTX theo kế hoạch.

- Kiểm tra vở học sinh .

- Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm “ Mô hình trường học du lịch”.

- Tiếp tục triển khai dạy thí điểm hoạt động trải nghiệm theo tài liệu hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo Nha Trang, Sở giáo dục đào tạo Khánh Hòa.

- Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra thi đua.

Tháng 5/2020

- Tổ chức chấm Vở sạch chữ đẹp cuối năm.

- Tổng kết công tác chuyên môn, công tác Bồi dưỡng thường xuyên.

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối năm học theo tiến độ thực hiện chương trình.

- Tổ chức lễ ra trường cho HS lớp 5.

- Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm “ Mô hình trường học du lịch”.

- Tiếp tục triển khai dạy thí điểm hoạt động trải nghiệm theo tài liệu hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo Nha Trang, Sở giáo dục đào tạo Khánh Hòa.

- Tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

- Tổ chức cho giáo viên bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên.

- Báo cáo tổng kết và nộp các biểu báo cáo định kì cuối năm về Phòng Giáo dục trước ngày 31/5/2020.

 

 

-----------------------------