Sản phẩm tham gia Hoạt đông Hưởng ứng ngày Pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021, Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền,. Trường tiểu học tham gia Hoạt động Hưởng ứng ngày Pháp luật với video clip sau, nhằm tuyên truyền đến người dân về ý thức chấp hành pháp luật để bảo vệ bản thân và xã hội trong tình hình dịch bệnh co-vid 19 hiện nay.