THÀNH VIÊN TỔ 5 GỒM:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Dạy

lớp

Chức vụ

01

Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên

1977

ĐHTH

5B

Tổ trưởng

02

Nguyễn Thị Thu Hoài

1978

ĐHTH

5C

GVCN

03

Cù Thị Thúy Vân

1973

CĐSP

 

GV mĩ thuật

04

 

05

Huỳnh Thị Ngọc Dâng

Kiều Thị Ngọc Quý

1980

 

2000

CĐTH

 

CĐSP

5A

GVCN

 

GVDT