THÀNH VIÊN TỔ 5 GỒM:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Dạy

lớp

Chức vụ

01

Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên

1977

ĐHTH

5B

Tổ trưởng

02

Bạch Ngọc Tượng

1961

ĐHTH

5C

 

03

Nguyễn Lương

1960

CĐTH

GVDT

 

04

Huỳnh Thị Ngọc Dâng

1980

CĐTH

5A