THÀNH VIÊN TỔ 4 GỒM:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Dạy lớp

Chức vụ

01

Nguyễn Thị Tường Vi

1976

ĐHTH

4B

Tổ trưởng

02

Nguyễn Thị Duyên Phước

1986

ĐHTH

4C

 

03

Nguyễn Thị Thu Hoài

1978

ĐHTH

4A

 

04

Lê Thị Hải Vân

1991

CĐSP TA

GVTA