THÀNH VIÊN TỔ 4 GỒM:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ đào tạo

Dạy lớp

Chức vụ

01

Nguyễn Thị Tường Vi

1976

ĐHTH

4C

Tổ trưởng

02

Nguyễn Như Ánh Thư

1991

ĐHTH

4A

GVCN

03

Trần Thị Ngọc Huyền

1990

ĐHTH

4D

GVCN

04

 

05

 

06

Lê Thị Hải Vân

 

Ngô Vân Nhật Quyên

Ngô Thị Bích Ngọc

1991

 

1996

 

1994

CĐSP

 

ĐHTH

 

CĐSP

 

 

 

4B

GVTA

 

GVCN

 

GV Tin