TỔ HÀNH CHÍNH - VĂN PHÒNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

đào tạo

 Nhiệm vụ

01

Nguyễn Thị Mỹ Hòa

1980

ĐHTH

Kế toán kiêm văn thư

02

Nguyễn Ngọc giàu

1986

TCTV

Thư viện

03

Lê Kim Sang

1990

CĐĐD

Y tế

04

Trần Hoàng Minh

1983

 

Bảo vệ

05

Đỗ Thanh Sơn

1961

 

Bảo vệ

06

Nguyễn Thị Hải Yến

1968

 

Phục vụ