HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG Năm học 2018 - 2019

TT

Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Chức vụ
 hoặc chức danh
 công tác

 

Nam

Nữ

 
 

1

Phạm Đình Trọng

12/5/1966

 

Hiệu trưởng

 

2

Huỳnh Thị Thu Thủy

 

30/10/1976

Phó hiệu trưởng

 

3

Nguyễn Thị Bích Kiểu

 

1980

Giáo viên

 

4

Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên

 

12/5/1977

Giáo viên

 

5

Nguyễn Thị Tường Vi

 

25/1/1976

Giáo viên

 

6

Trần Thị Ngọc Huyền

 

1990

Giáo viên

 

7

Ngô Vân Nhật Quyên

 

1996

GVHĐ

 

8

Cù Thị Thúy Vân

 

9/12/1973

Giáo viên

 

9

Lê Vũ Bích Trâm

 

8/10/1982

Giáo viên

 

10

Trần Thị Sương

 

12/3/1981

Giáo viên

 

11

Ngô Thị Hồng Quế

 

17/3/1983

Giáo viên

 

12

Huỳnh Thị Ngọc Dâng

 

19/5/1980

Giáo viên

 

13

Bùi Thị Diễm Trang

 

2/6/1972

Giáo viên

 

14

Nguyễn Lê Thanh Trúc

 

1/1/1976

Giáo viên

 

15

Nguyễn Thị Thu Hoài

 

19/11/1978

Giáo viên

 

16

Kiều Thị Ngọc Quí

 

2000

GVHĐ

 

17

Trần Nguyễn Cẩm Tú

 

4/6/1985

Giáo viên

 

18

Hà Thị Kim Nga

 

16/8/1968

Giáo viên

 

19

Bùi Thị Kim Vân

 

11/5/1987

Giáo viên

 

20

Nguyễn Thanh Tú

1994

 

GVHĐ

 

21

Lê Thị Hải Vân

 

13/2/1991

Giáo viên

 

22

Bùi Thị Hồng Linh

 

2/10/1990

Giáo viên

 

23

Nguyễn Như Ánh Thư

 

7/3/1991

Giáo viên

 

24

Võ Thị Kim Thoa

 

8/11/1992

Tổng phụ trách

 

25

Trần Văn Đông

1971

 

Bảo vệ

 

26

Lê Kim Sang

8/6/1990

 

Y tế

 

27

Nguyễn Ngọc Giàu

 

3/12/1986

Thư viện

 

28

Nguyễn Thị Mỹ Hòa

 

2/11/1980

Kế toán

 

29

Huỳnh Thị Kim Thoa

 

1978

Giáo vi

 

30

Ngô Thị Bích Ngọc

 

15/07/1994

GVHD

 

31

Trần Hoàng Minh

8/6/1983

 

Bảo vệ

 

32

Nguyễn Duy Năng

1981

 

Bảo vệ

 

33

 

34

Nguyễn Thị Hải Yến

Hoàng Thị Liễu Chi

 

12/4/1968

 

1991

Phục vụ

 

Giáo viên