Toán học không khô khan như chúng ta nghĩ. Toán học được áp dụng rất nhiều vào trong cuộc sống

                 

                                  Toán học với đời sống

Bài 3:

 

Có ba hộp : Hộp thứ nhất đựng hai quả cam, hộp thứ hai đựng hai quả quýt, hộp thứ ba đựng  một quả cam và một quả quýt. Nhưng khi đóng hộp kín người ta đã dán nhầm các nhãn CC, QQ, CQ cho nên các nhãn dán ở ngoài hộp không đúng với các quả đựng trong hộp. Làm thế nào để chỉ cần lấy ra một quả trong một hộp ( không nhìn vào trong hộp ) mà biết được chính xác các quả đựng trong ba hộp.

 

Bài 2: Trong 4 đồng tiền có ba đồng tiền thật có khối lượng như nhau và một đồng tiền giả có khối lượng khác.

   Làm thế nào để tìm được đồng tiền giả bằng hai lần cân với chiếc cân đĩa không có quả cân ?

 

Bài 4:

Cho túi gạo 13kg và một quả cân 1 kg, chỉ hai lần cân hãy lấy ra 2,5 kg gạo (chỉ sử dụng cân đĩa)

 

Bài 1: Bi mời 5 bạn đến nhà chơi. Mẹ Bi thấy nhà chỉ còn 5 quả táo. Bà muốn chia đều 5 quả táo cho 6 đứa nhưng lại không muốn chia mỗi quả thành miếng quá nhỏ, mà chỉ muốn chia nhiều nhất thành 3 phần. Mẹ bạn Bi phải chia như thế nào ?

 

 

        
 Flowchart: Multidocument: Bài 1: Bi mời 5 bạn đến nhà chơi. Mẹ Bi thấy nhà chỉ còn 5 quả táo. Bà muốn chia đều 5 quả táo cho 6 đứa nhưng lại không muốn chia mỗi quả thành miếng quá nhỏ, mà chỉ muốn chia nhiều nhất thành 3 phần. Mẹ bạn Bi phải chia như thế nào ?
  Flowchart: Internal Storage: Bài 2: Trong 4 đồng tiền có ba đồng tiền thật có khối lượng như nhau và một đồng tiền giả có khối lượng khác.    Làm thế nào để tìm được đồng tiền giả bằng hai lần cân với chiếc cân đĩa không có quả cân ?
 
 
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂU LẠC BỘ TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

          Đáp án

Bài 3: Lấy 1 quả trong hộp dán nhãn CQ ( không nhìn vào hộp ), có thể xảy ra 2 trường hợp sau:

  • Nếu đó là quả cam thì do dán nhãn nhầm, hộp đó phải là CC; 2 hộp còn lại: hộp có dán nhãn QQ không thể là hộp đựng 2 quả cam được, vậy phải là CQ; hộp có dán nhãn CC là QQ
  • Nếu đó là quả quýt thì do dán nhãn nhầm, hộp đó phải là QQ; 2 hộp còn lại : hộp có dán nhãn CC không thể là hộp đựng 2 quả quýt được, vậy phải là CQ; hộp có dán nhãn QQ là CC.

 

Bài 2: Cân lần 1: đặt lên mỗi đĩa 1đồng tiền , có 2 khả năng:

1.Cân thăng bằng: đồng tiền giả ở trong 2 đồng tiền còn lại.

Cân lần 2: Thay 1 đồng tiền đã cân bởi 1 trong 2 đồng tiền còn lại:

  • Cân thăng bằng : đồng tiền giả là đồng tiền còn lại chưa cân.
  • Cân  không thăng bằng đồng tiền vừa thay vào là giả

2.Cân không thăng bằng : đồng tiền giả nằm trên một trong hai đĩa cân

Cân lần 2: Thay 1 đồng tiền đã cân bởi 1 trong 2 đồng tiền còn lại.

Cân thăng bằng : đồng tiền vừa lấy ra là giả

Cân không thăng bằng ; đồng tiền trên đĩa ở lần cân 1 còn lại là đồng tiền giả.

 

Bài 4:

Lần 1: Chia túi gạo thành 2 phần đặt trên hai đĩa cân trong đó 1 đĩa có quả cân 1 kg sao cho 2 đĩa cân bằng. Ta có 1 túi nặng 7 kg và 1 túi nặng 6kg (sau khi lấy quả cân 1 kg ra)

Lần 2: Cũng làm như thế cho túi gạo 7kg. Vậy mỗi đĩa được 3,5 kg, lấy quả cân 1 kg ra ta được túi gạo nặng 2,5 kg

Bài 1:

3 quả táo đầu tiên, mỗi quả chia thành 2 phần => có 6 phần đủ cho 6 người ăn.

Tương tự 2 quả còn lại, mỗi quả chia thành 3 phần => có 6 phần đủ cho 6 người ăn.

 

 

 

 

        
 Flowchart: Multidocument: Bài 1:  3 quả táo đầu tiên, mỗi quả chia thành 2 phần => có 6 phần đủ cho 6 người ăn. Tương tự 2 quả còn lại, mỗi quả chia thành 3 phần => có 6 phần đủ cho 6 người ăn.
 
  Folded Corner: Bài 2: Cân lần 1: đặt lên mỗi đĩa 1đồng tiền , có 2 khả năng: 1.Cân thăng bằng: đồng tiền giả ở trong 2 đồng tiền còn lại. Cân lần 2: Thay 1 đồng tiền đã cân bởi 1 trong 2 đồng tiền còn lại: - Cân thăng bằng : đồng tiền giả là đồng tiền còn lại chưa cân.  - Cân  không thăng bằng đồng tiền vừa thay vào là giả 2.Cân không thăng bằng : đồng tiền giả nằm trên một trong hai đĩa cân Cân lần 2: Thay 1 đồng tiền đã cân bởi 1 trong 2 đồng tiền còn lại. Cân thăng bằng : đồng tiền vừa lấy ra là giả Cân không thăng bằng ; đồng tiền trên đĩa ở lần cân 1 còn lại là đồng tiền giả.
 
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂU LẠC BỘ TOÁN