Đổi mới phương pháp dạy và học đã được triển khai qua nhiều năm học. Một trong những đổi mới về phương pháp dạy học là đổi mới hoạt động dạy học của giáo viên, đổi mới các hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của người học. Qua đó, học sinh được chú trọng nhiều hơn về phát triển phẩm chất, năng lực, tính tích cực, chủ động học tập, học sinh biết cách tự học với động cơ đúng đắn. Đó chính là những kết quả tích cực từ việc đổi phương pháp dạy và học đã đem lại.

- Các nội dung của tiết luyện tập giáo viên cho học sinh chuẩn bị trước ở nhà, nghiên cứu thêm các kiến thức bổ sung cho việc làm các bài tập.

- Trên lớp đảm bảo học sinh vừa được làm việc độc lập vừa được hoạt động tập thể (nhóm) . Giáo viên là người tổ chức điều khiển. Để tiết kiệm thời gian các nhóm có thể nghiên cứu những nội dung (bài tập) khác nhau thuộc cùng một dạng. Như vậy sẽ tăng tính độc lập tự chủ của các em. Hoặc các nhóm có thể nghiên cứu cùng một vấn đề, từ đó các nhóm có sự thi đua. Đòi hỏi học sinh tìm được kiến thức làm bài vừa chính xác vừa nhanh và có nhiều cách làm hay. Qua đó học sinh rút ra được cách làm một cách tối ưu. Sau khi học sinh làm xong bài giáo viên có thể cho các tự xây dựng các bài tập tương tự và cho biết cách làm. Điều này sẽ kích tính sáng tạo ở học sinh. Giáo viên có thể tổ chức luyện tập dưới hình thức trò chơi để thay đổi không khí.