Đã tự bao giờ, mùa thu là nguồn cảm hứng vô tận của thi nhân.. Mùa thu có chút nắng nhạt của cuối hạ, có cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Khoảnh khắc giao mùa ấy khẽ đánh thức lòng người những rạo rực, bâng khuâng xen bồi hồi rộn rã trong những ngày đầu đi học. Và cái  cảm xúc trong sáng và dịu nhẹ ấy đã bao lần  nảy nở trong ta khi nghe tiếng trống gióng lên giòn giã, báo hiệu một năm học mới thật sự khởi đầu.

 

Hoâm nay, hoaø trong trong khoâng khí vui töôi, nhoän nhòp cuûa ngaøy hoäi toaøn daân cuøng ñöa con em ñeán tröôøng, ngaøy hoäi ñaàu muøa cuûa Ngaønh GD trong caû nöôùc noùi chung vaø huyeän Dieân Khaùnh noùi rieâng, tröôøng THCS Nguyeãn Du long troïng toå chöùc leã khai giaûng naêm hoïc 2020 – 2021.

Tre giaø maêng moïc. Trong naêm hoïc qua, ñaõ coù hôn 140 em hoïc sinh lôùp 9 rôøi tröôøng aáp ñaày nhöõng öôùc mô vaø hi voïng veà töông lai phía tröôùc. Vaø hoâm nay chuùng ta laïi ñoùn tieáp 196 em hoïc sinh lôùp 6 vaøo tröôøng baét ñaàu cho naêm hoïc môùi.

Chuùng ta haõy ñoùn möøng caùc em baèng taát caû tình caûm trìu meán thaân thöông, haõy ñöa böôùc chaân caùc em vöõng vaøng ñi vaøo naêm hoïc môùi.

Năm học 2020 - 2021 là năm học tiếp tục thực hiện chủ đđề: đổi mới quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục,  năm học tiếp tục thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” . Với phương châm đổi mới về giáo dục toàn diện trong nhà trường, tuổi trẻ học đường cần trang bị hành trang để chinh phục đỉnh cao trí tuệ chính  là tri thức. Đây là chìa khóa mở diệu kỳ có thể đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu .

Trước thềm năm học mới, với tinh thần vượt khó của cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường, với sự quan tâm của chính quyền địa phương chắc chắn rằng trường THCS Nguyễn Du sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong năm học 2020-2021