Saturday, 04/12/2021 - 00:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phan Chu Trinh

KẾ HOẠCH Tổ chức “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT CAM RANH

TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

–––––––––

Số:       /KH-PCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

Cam Thành nam, ngày      tháng  10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH
 Tổ chức  “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam” năm 2020

––––––––

 

Căn cứ công văn số 919/PGDĐT ngày 12/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cam Ranh về việc tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

 Trường THCS Phan Chu Trinh xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức Thượng tôn pháp luật trong cán bộ CNV và học sinh toàn trường.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phản ứng chính sách linh hoạt; làm sâu sắc hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013; đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị, pháp lý của đất nước. Góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, tạo nếp sống, hành động “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.”

- Tuyên truyền phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng đến các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ nhà giáo, người học và cán bộ quản lý trong ngành Giáo dục.

- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của giáo viên, nhân viên và học sinh vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết trong nhà trường.

2Yêu cầu

- Việc tuyên truyền pháp luật phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Việc triển khai ngày pháp luật phải đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

- Ngày pháp luật phải tổ chức thường xuyên hàng tháng theo kế hoạch.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật phải lựa chọn các hình thức, phương pháp, cách thức tiến hành phong phú, hấp dẫn, sáng tạo gắn với việc nâng cao đạo đức xã hội; tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho học sinh thiết thực, bổ ích.

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 cụ thể như sau:

 - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam”.

 - “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- “Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức”.  

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.

 - “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.

III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian

- Thời gian tổ chức trong suốt cả năm, tập trung vào tháng cao điểm từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.

2. Nội dung

- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của ngày pháp luật

- Tuyên truyền về việc đảm bảo an ninh trật tự trường học

-  Phổ biến, giáo dục những quy định pháp luật cơ bản liên quan cần thiết tới học sinh như: Luật khiếu nại tố cáo, luật phòng chống tham nhũng, Luật lao động, Luật trẻ em 2016; Quyền con người; quyền công dân theo Hiến pháp 2013; luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy và các tệ nạn mại dâm; luật bình đẳng giới và phòng chống HIV/ AIDS; luật bảo vệ tài nguyên và môi trường; phổ biến các nội dung luật biển Việt Nam về các chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt nam, pháp luật cư trú, luật lao động; luật hôn nhân và gia đình; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; luật phòng cháy chữa cháy; các hiểu biết về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, các quy định pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục có liên quan đến học sinh như: Luật giáo dục năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục 2009; Thông tư 58 của Bộ Giáo dục, các quy chế quy định liên quan đến công tác tuyển sinh, các quy định của nhà trường; các chế độ chính sách ưu đãi cho học sinh và những nội dung trọng tâm của năm học 2020 -2021.

Bên cạnh đó tập trung có chiều sâu và hiệu quả các nội dung trọng tâm khác của ngành như: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục chuẩn mực đạo đức công dân cho học sinh.

2. Hình thức thực hiện

- Đối tượng:

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

+ Học sinh khối 6,7,8,9 trường THCS Phan Chu Trinh

- Biện pháp thực hiện:

+ Áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu….tuyên truyền theo từng chủ đề.
          Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh, thực hiện các tiểu phẩm tuyên truyền trong giờ chào cờ đầu tuầnNói chuyện pháp luật dưới cờ hàng tháng, tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng hành tháng, viết báo tường, sinh hoạt theo chủ đề pháp luật, …

+ Tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, Website của nhà trường...
          + Các giờ giảng dạy GDCD trên lớp, tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa, các hội thi sân khấu hóa.

          + Phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật thông qua tủ sách pháp luật trong nhà trường.

3. Nội dung, kế hoạch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung thực hiện

Hình thức thực hiện

Người phụ trách

Tháng 9

- Xây dựng kế hoạch.

- Cũng cố ban chỉ đạo

 

 

- Tuyên truyền nội qui nhà trường.

- Tuyên truyền luật giao thông đường bộ

 

- Hiệu Trưởng xây dựng kế hoạch và ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo.

- Tuyên truyền dưới cờ.

- Tuyên truyền dưới cờ

- Hiệu Trưởng

 

 

 

- Tổng phụ trách Đội

- Tổng Phụ trách Đội

Tháng 10

- Tuyên truyền luật lao động

- Tuyên truyền hiến pháp 2013

- Tuyên truyền ngày pháp luật năm 2020

- Tuyên truyền qua buổi họp HĐ

- Nói chuyện dưới cờ

 

- Treo băng rôn tuyên truyền

- Hiệu Trưởng

 

- Tổng phụ trách Đội

- Thư viện

Tháng 11

- Tuyên truyền luật khiếu nại tố cáo.

- Tuyên truyền luật trẻ em 2016

- Tuyên truyền về ý nghĩa của ngày pháp luật năm 2020

- Thực hiện trong buổi họp hội đồng

- Nói chuyện dưới cờ

 

- Nói chuyện dưới cờ

- Hiệu Trưởng

 

- Tổng phụ trách Đội

- Hiệu Trưởng.

Tháng 12

- Luật phòng chống tham nhũng.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh HIV; Covid 19.

- Tuyên truyền về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Tuyên truyền luật hôn nhân gia đình

- Thực hiện trong buổi họp hội đồng

- Thực hiện tiểu phẩm tuyên truyền.

- Nói chuyện dưới cờ

 

 

- Trong cuộc họp HĐ

- Hiệu Trưởng

 

- Học sinh

 

- Hiệu Trưởng

 

 

- Chủ tịch Công Đoàn

Tháng 01

- Tuyên truyền thông tư 58 của Bộ GD

- Tuyên truyền về việc phòng chống các tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm

- Tuyên truyền luật giáo dục

- Thực hiện trong buổi họp HĐ và dưới cờ

- Xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền dưới cờ

 

 

- Thực hiện trong buổi họp HĐ

- Hiệu trưởng

 

- Tổng phụ trách Đội chỉ đạo học sinh thực hiện

 

- Hiệu Trưởng

Tháng 02

- Tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bệnh dịch

- Tuyên truyền luật bình đẳng giới

- Thực hiện dưới cờ, phát thanh.

 

 

- Thực hiện dưới cờ và trong buổi họp HĐ

- Tổng phụ trách Đội phối hợp Y tế để chỉ đạo thực hiện.

 

- Chủ tịch Công Đoàn thực hiện.

Tháng 03

- Tuyên truyền luật thanh niên.

- Tuyên truyền về luật biển

- Nói chuyện đươi cờ

 

- Nói chuyện dưới cờ

- Tổng phụ trách Đội thực hiện

- Tổng phụ trách Đội

Tháng 04

- Tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy.

- Tuyên truyền về công tác tuyển sinh

- Tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học.

- Nói chuyện dưới cờ và trong cuộc họp HĐ

 

- Nói chuyện dưới cờ

 

- Nói chuyện dưới cờ

- Hiệu Trưởng

 

 

- Hiệu Trưởng

 

- Hiệu Trưởng

Tháng 05

- Luật an toàn thông tin mạng

- Nêu gương người tốt về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

- Nói chuyện dưới cờ

 

- Nói chuyện dưới cờ

- Tổng phụ trách

 

- Hiệu Trưởng

Tháng 6

Tuyên truyền về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng

Tuyên truyền trên Website nhà trường

Phụ trách Website

Tháng 7

Luật tố tụng dân sự

Tuyên truyền trên Website nhà trường

Phụ trách Website

Tháng 8

Luật cư trú

Tuyên truyền trên Website nhà trường

Phụ trách Website

 

IV. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

1. Công tác kiểm tra và  đôn đốc

- Ban tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật xây dựng  kế hoạch triển khai thực hiện tới tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh của trường. Hàng tháng, hàng kì báo cáo kết quả thực hiện về Ban giám hiệu kiểm tra, theo dõi.
          - Ban giám Hiệu nhà trường thực hiện tốt nhất kế hoạch đề ra.

- Ban chỉ đạo họp định kỳ hàng tháng (kết hợp với họp lãnh đạo mở rộng)  để nắm bắt tình hình và có những kế hoạch điều chỉnh cho thích hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Họp bất thường khi đơn vị có thành viên nào vi phạm nghiêm trọng pháp luật để kịp thời có hướng xử lý.

2. Khen thưởng và kỷ luật

2.1. Khen thưởng

Cuối mỗi học kì, cuối năm học Ban chỉ đạo sẽ khen thưởng cho các thành viên, cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật.

2.2. Phê bình kỷ luật

Phê bình những cá nhân, tập thể không thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và xử lý kỷ luật về những trường hợp vi phạm pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là kế hoạch tổ chức “ ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 của trường THCS Phan Chu Trinh.

Đề nghị các tập thể, cá nhân và thành viên ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc thì tham mưu kịp thời với trưởng ban chỉ đạo để điều chỉnh cho phù hợp./.

i nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- PGD (bc);

- BCĐ (T/h);

- Lưu VT.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 6
Tháng 12 : 32
Năm 2021 : 2.764