Tuesday, 28/09/2021 - 20:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phan Chu Trinh

TKB HKI/2020-2021- 2 BUỔI/NGÀY - TĂNG TIẾT

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU HKI/2020-2021- 2Buổi/ngày-tăng tiết  

Áp dụng từ ngày 12/10/2020

KHỐI 6

Thứ

Buổi

Tiết

6/1

6/2

6/3

( Diễm)

( Lan)

( Lam)

Thứ
hai

 

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Buổi sáng

 

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Tùng)

T.Anh (Thiện)

Văn (Thoan)

4

T.Anh (Hoàng)

Sinh (Yến)

T.Anh (Thiện)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

 

1

Sinh (Yến)

M.thuật (Hoa)

CN (Oanh)

2

Văn (Thoan)

CN (Oanh)

Sinh (Yến)

3

M.thuật (Hoa)

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

4

 

 

 

5

 

 

 

 Thứ ba

 

Buổi sáng

 

1

T.Anh (Hoàng)

Lý (Cử)

Văn (Thoan)

2

Lý (Cử)

T.dục (Duyên)

Toán (Lam)

3

CN (Hảo)

Toán (Tùng)

T.dục (Duyên)

4

T.dục (Duyên)

Văn (Thoan)

Lý (Cử)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

 

1

Văn (Thoan)

Toán (Tùng)

Toán (Lam)

2

Toán (Tùng)

Â.nhạc (Diễm)

CD (Hòa)

3

Â.nhạc (Diễm)

CD (Hòa)

Văn (Thoan)

4

 

 

 

5

 

 

 

 Thứ

 

 

Buổi sáng

1

Toán (Tùng)

CN (Oanh)

Địa (Lan)

2

Địa (Lan)

T.Anh (Thiện)

CN (Oanh)

3

T.Anh (Hoàng)

Địa (Lan)

T.Anh (Thiện)

4

Văn (Thoan)

Toán (Tùng)

Toán (Lam)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

1

 

 

 

2

 PHỤ ĐẠO HS YẾU VÀ BD HSG

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Thứ năm

 

 

Buổi sáng

1

Văn (Thoan)

Toán (Tùng)

Sử (Luận)

2

Văn (Thoan)

Sử (Luận)

T.Anh (Thiện)

3

CN (Hảo)

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

4

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

Â.nhạc (Diễm)

5

 

 

 

 

Buổi chiều 

1

Sinh (Yến)

T.Anh (Thiện)

Tin (Viên)

2

CD (Hòa)

Sinh (Yến)

Tin (Viên)

3

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

M.thuật (Hoa)

4

 

 

 

Thứ sáu

 

 

Buổi sáng

1

T.dục (Duyên)

Tin (Thêm)

T.Anh (Thiện)

2

Sử (Luận)

Tin (Thêm)

Sinh (Yến)

3

Tin (Thêm)

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

4

Tin (Thêm)

T.Anh (Thiện)

Văn (Thoan)

Buổi chiều

 

1

Văn (Thoan)

Toán (Tùng)

T.dục (Duyên)

2

Toán (Tùng)

T.dục (Duyên)

Văn (Thoan)

3

T.Anh (Hoàng)

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

4 

 

 

 

 Thứ bảy

 Buổi sáng

1

HĐNG (Diễm)

HĐNG(Lan)

HĐNG(Lam)

2

HỌP HỘI ĐỒNG / SH CHUYÊN MÔN / SINH HOẠT CHỦ NHIỆM/ NGOẠI KHÓA

3

Buổi chiều

1

PHỤ ĐẠO HS YẾU VÀ BD HSG

2

 

KHỐI 7

Thứ

Buổi

Tiết

7/1

7/2

7/3

( Hoa)

( Chi)

( Hiền)

Thứ
hai

 

Buổi sáng

 

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Văn (Anh)

Sử (Hòa)

Lý (Oanh)

4

Toán (Tùng)

Văn (Anh)

T.Anh (Trâm)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

 

1

Tin (Viên)

Toán (Xi)

Sinh (Chi)

2

Tin (Viên)

Sinh (Chi)

Toán (Xi)

3

Sinh (Chi)

T.Anh (Thiện)

T.dục (Hiền)

4

 

 

 

5

 

 

 

 Thứ ba

 

Buổi sáng

 

1

Toán (Tùng)

Văn (Anh)

Sử (Lan)

2

Địa (Lan)

Văn (Anh)

Văn (Tâm)

3

Văn (Anh)

Địa (Lan)

Tin (Viên)

4

CD (Phượng)

Toán (Xi)

Tin (Viên)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

 

1

T.Anh (Trâm)

Â.nhạc (Diễm)

Toán (Xi)

2

Lý (Oanh)

CN (Hạnh)

Địa (Lan)

3

Sử (Lan)

Lý (Oanh)

Văn (Tâm)

4

 

 

 

5

 

 

 

 Thứ

 

 

Buổi sáng

1

T.Anh (Trâm)

Tin (Viên)

T.dục (Hiền)

2

Toán (Tùng)

Tin (Viên)

Văn (Tâm)

3

T.dục (Hiền)

Văn (Anh)

T.Anh (Trâm)

4

Văn (Anh)

T.dục (Hiền)

Toán (Xi)

5

Văn (Anh)

Toán (Xi)

M.thuật (Hoa)

 

 Buổi chiều 

1

 

 

 

2

 

 PHỤ ĐẠO HS YẾU VÀ BD HSG

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Thứ năm

 

 

Buổi sáng

 

1

Địa (Lan)

T.Anh (Thiện)

Â.nhạc (Diễm)

2

Toán (Tùng)

Địa (Lan)

T.Anh (Trâm)

3

Â.nhạc (Diễm)

Văn (Anh)

Toán (Xi)

4

Văn (Anh)

Toán (Xi)

Địa (Lan)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

1

Sử (Lan)

Sử (Hòa)

CD (Phượng)

2

Toán (Tùng)

M.thuật (Hoa)

Sử (Lan)

3

T.Anh (Trâm)

T.Anh (Thiện)

Văn (Tâm)

4

 

 

 

Thứ sáu

 

Buổi sáng

1

T.dục (Hiền)

Toán (Xi)

Sinh (Chi)

2

T.Anh (Trâm)

T.Anh (Thiện)

Toán (Xi)

3

M.thuật (Hoa)

Sinh (Chi)

Văn (Tâm)

4

Sinh (Chi)

T.dục (Hiền)

Văn (Tâm)

Buổi chiều

1

Văn (Anh)

Toán (Xi)

T.Anh (Trâm)

2

CN (Hoa)

Văn (Anh)

Toán (Xi)

3

Toán (Tùng)

CD (Phượng)

CN (Duyên)

 Thứ bảy

 

Buổi sáng

1

HĐNG (Hoa)

HĐNG(Chi)

HĐNG(Hiền)

2

HỌP HỘI ĐỒNG / SH CHUYÊN MÔN / SINH HOẠT CHỦ NHIỆM/ NGOẠI KHÓA

3

Buổi chiều

1

PHỤ ĐẠO HS YẾU VÀ BD HSG

2

 

KHỐI 8

Thứ

Buổi

Tiết

8/1

8/2

8/3

(Luận)

(Cử)

(Duyên)

Thứ
hai

 

Buổi sáng

 

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Xi)

T.Anh (Trâm)

T.Anh (Hoàng)

4

Lý (Oanh)

Toán (Viên)

Toán (Xi)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

 

1

Â.nhạc (Diễm)

Sử (Luận)

Văn (Anh)

2

Văn (Anh)

Â.nhạc (Diễm)

Sử (Luận)

3

Sử (Luận)

Văn (Anh)

Â.nhạc (Diễm)

4

T.Anh (Hoàng)

Lý (Cử)

Hoá (Hạnh)

5

 

 

 

 Thứ ba

 

Buổi sáng

 

1

Sinh (Chi)

Toán (Viên)

Tin (Thêm)

2

CN (Tùng)

CD (Phượng)

Tin (Thêm)

3

T.Anh (Hoàng)

Sinh (Chi)

Toán (Xi)

4

Văn (Anh)

CN (Tùng)

Sinh (Chi)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

 

1

Văn (Anh)

Hoá (Hạnh)

T.dục (Duyên)

2

Toán (Xi)

T.dục (Duyên)

Văn (Anh)

3

T.dục (Duyên)

Văn (Anh)

Toán (Xi)

4

 

 

 

5

 

 

 

 Thứ

 

 

Buổi sáng 

1

Toán (Xi)

Văn (Anh)

Địa (Hảo)

2

M.thuật (Hoa)

Địa (Hảo)

Toán (Xi)

3

Hoá (Hạnh)

Sử (Luận)

CN (Tùng)

4

Địa (Hảo)

M.thuật (Hoa)

Sử (Luận)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

1

T.Anh (Hoàng)

T.Anh (Trâm)

Hoá (Hạnh)

2

Toán (Xi)

Toán (Viên)

T.Anh (Hoàng)

3

PHỤ ĐẠO HS YẾU VÀ BD HSG

4

 

 

 

Thứ năm

 

 

Buổi sáng 

1

T.dục (Duyên)

Tin (Thêm)

Văn (Anh)

2

Văn (Anh)

Tin (Thêm)

Toán (Xi)

3

Tin (Thêm)

T.dục (Duyên)

CN (Tùng)

4

Tin (Thêm)

Toán (Viên)

T.Anh (Hoàng)

5

 

 

 

  

Buổi chiều 

1

CN (Tùng)

Văn (Anh)

Sinh (Chi)

2

Sinh (Chi)

T.Anh (Trâm)

Văn (Anh)

3

Hoá (Hạnh)

Sinh (Chi)

Văn (Anh)

4

 

 

 

Thứ sáu

 

Buổi sáng

1

Văn (Anh)

Toán (Viên)

Lý (Oanh)

2

Văn (Anh)

CN (Tùng)

T.dục (Duyên)

3

Sử (Luận)

Văn (Anh)

Toán (Xi)

4

Toán (Xi)

Văn (Anh)

M.thuật (Hoa)

Buổi chiều

1

CD (Phượng)

Hoá (Hạnh)

T.Anh (Hoàng)

2

T.Anh (Hoàng)

Toán (Viên)

CD (Phượng)

3

Toán (Xi)

T.Anh (Trâm)

Văn (Anh)

Thứ bảy

Buổi sáng 

1

HĐNG(Luận)

HĐNG(Cử)

HĐNG( Duyên)

2

HỌP HỘI ĐỒNG / SH CHUYÊN MÔN / SINH HOẠT CHỦ NHIỆM/ NGOẠI KHÓA

3

Buổi chiều

1

PHỤ ĐẠO HS YẾU VÀ BD HSG

2

 

 

 

KHỐI 9

Thứ

Buổi

Tiết

9/1

9/2

9/3

(Yến)

( Oanh)

(Trâm)

Thứ
hai

 

Buổi sáng

 

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

Toán (Viên)

4

Văn (Thoan)

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

 

1

T.dục (Hiền)

T.Anh (Thiện)

Hoá (Hạnh)

2

T.Anh (Hoàng)

Hoá (Hạnh)

CN (Cử)

3

Hoá (Hạnh)

Lý (Oanh)

Tin (Thêm)

4

Toán (Lam)

T.dục (Hiền)

Tin (Thêm)

5

 

 

 

 Thứ ba

 

Buổi sáng

 

1

Sinh (Yến)

Văn (Tâm)

Địa (Hảo)

2

CN (Thiện)

Địa (Hảo)

Toán (Viên)

3

Văn (Thoan)

Sinh (Yến)

Lý (Cử)

4

Địa (Hảo)

Toán (Lam)

Sinh (Yến)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

 

1

Lý (Cử)

Tin (Thêm)

Văn (Tâm)

2

Văn (Thoan)

Tin (Thêm)

Văn (Tâm)

3

Toán (Lam)

CN (Cử)

T.Anh (Trâm)

4

 

 

 

5

 

 

 

 Thứ

 

 

Buổi sáng 

1

Văn (Thoan)

T.Anh (Thiện)

Sử (Luận)

2

Văn (Thoan)

CD (Hiền)

Hoá (Hạnh)

3

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

CD (Hiền)

4

CD (Hiền)

Hoá (Hạnh)

Văn (Tâm)

5

 

 

 

 

Buổi chiều

1

T.dục (Hiền)

Văn (Tâm)

Toán (Viên)

2

Hoá (Hạnh)

Lý (Oanh)

Văn (Tâm)

3

T.Anh (Hoàng)

Toán (Lam)

T.dục (Hiền)

4

 

 

 

Thứ năm

 

 

Buổi sáng

1

Địa (Hảo)

Toán (Lam)

T.Anh (Trâm)

2

Toán (Lam)

Địa (Hảo)

Lý (Cử)

3

T.Anh (Hoàng)

Văn (Tâm)

Toán (Viên)

4

Lý (Cử)

Văn (Tâm)

Địa (Hảo)

5

 

 

 

  

Buổi chiều

1

Sử (Luận)

Toán (Lam)

Hoá (Hạnh)

2

Văn (Thoan)

T.Anh (Thiện)

Văn (Tâm)

3

Toán (Lam)

Sử (Luận)

Toán (Viên)

4

 

 

 

Thứ sáu

 

 

Buổi sáng

1

Văn (Thoan)

M.thuật (Hoa)

Sinh (Yến)

2

M.thuật (Hoa)

Lý (Oanh)

T.dục (Hiền)

3

Sinh (Yến)

T.dục (Hiền)

Lý (Cử)

4

Lý (Cử)

Sinh (Yến)

T.Anh (Trâm)

Buổi chiều

 

1

Tin (Thêm)

Toán (Lam)

Toán (Viên)

2

Tin (Thêm)

Hóa (Hạnh)

Văn (Tâm)

3

Hoá (Hạnh)

Văn (Tâm)

M.thuật (Hoa)

 4

 

 

 

Thứ bảy

 

 

Buổi sáng

1

HĐNG(Yến)

HĐNG(Oanh)

HĐNG(Trâm)

2

HỌP HỘI ĐỒNG / SH CHUYÊN MÔN / SINH HOẠT CHỦ NHIỆM/ NGOẠI KHÓA

3

Buổi chiều

1

PHỤ ĐẠO HS YẾU VÀ BD HSG

2

Cam Thành Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

  

      PHT

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 13
Tháng 09 : 662
Năm 2021 : 2.170