Monday, 18/10/2021 - 18:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phan Chu Trinh

THỜI KHÓA BIỂU/2019-2020/LẦN 1

THỜI KHÓA BIỂU HKI/2019 -2020 - HAI BUỔI/ NGÀY

Áp dụng từ ngày 03/9/2019

KHỐI 6

  

6/1

6/2

6/3

6/4

 

TIẾT

(Lan)

(Duyên)

(Anh)

(Luận)

Sáng thứ
hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Xi)

T.Anh (Trâm)

Sinh (Chi)

Tin (Thêm)

4

T.Anh (Trâm)

Văn (Cương)

CN (Hạnh)

Tin (Thêm)

5

 

 

 

 

Chiu thứ
hai

1

M.thuật (Hoa)

CD (Hòa)

Văn (Anh)

Toán (Lam)

2

CD (Hòa)

M.thuật (Hoa)

Toán (Lam)

Văn (Cương)

3

Văn (Cương)

Toán (Xi)

CD (Hòa)

M.thuật (Hoa)

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Sáng Thứ    ba

1

Sinh (Chi)

T.dục (Duyên)

M.thuật (Hoa)

Văn (Cương)

2

CN (Đào)

Văn (Cương)

Văn (Anh)

T.dục (Duyên)

3

T.dục (Duyên)

CN (Đào)

Lý (Oanh)

Sinh (Chi)

4

Văn (Cương)

Sinh (Chi)

T.dục (Duyên)

CN (Đào)

5

 

 

 

 

Chiều Thứ
ba

1

Toán (Xi)

Â.nhạc (Diễm)

Toán (Lam)

T.Anh (Thiện)

2

T.Anh (Trâm)

Toán (Xi)

T.Anh (Thiện)

Toán (Lam)

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Sáng Thứ

1

Toán (Xi)

Lý (Oanh)

Toán (Lam)

Địa (Lan)

2

Lý (Oanh)

T.Anh (Trâm)

Địa (Lan)

Toán (Lam)

3

T.Anh (Trâm)

Địa (Lan)

CN (Hạnh)

T.Anh (Thiện)

4

Địa (Lan)

Toán (Xi)

T.Anh (Thiện)

Lý (Oanh)

5

 

 

 

 

Chiều thứ

1

 

2

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

3

 

4

 

5

 

Sáng Thứ năm

1

Văn (Cương)

CN (Đào)

Sử (Luận)

Toán (Lam)

2

Văn (Cương)

Sử (Luận)

Â.nhạc (Diễm)

CN (Đào)

3

CN (Đào)

Văn (Cương)

T.Anh (Thiện)

Â.nhạc (Diễm)

4

Â.nhạc (Diễm)

Văn (Cương)

Toán (Lam)

CD (Hòa)

5

 

 

 

 

Chiều

Thứ năm

1

Toán (Xi)

T.Anh (Trâm)

Tin (Thêm)

T.dục (Duyên)

2

T.dục (Duyên)

Toán (Xi)

Tin (Thêm)

T.Anh (Thiện)

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Sáng Thứ sáu

1

Sử (Luận)

Tin (Thêm)

Sinh (Chi)

Văn (Cương)

2

Sinh (Chi)

Tin (Thêm)

T.dục (Duyên)

Văn (Cương)

3

Tin (Thêm)

Sinh (Chi)

Văn (Anh)

Sử (Luận)

4

Tin (Thêm)

T.dục (Duyên)

Văn (Anh)

Sinh (Chi)

5

 

 

 

 

Chiều thứ

sáu

1

 

2

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

3

 

4

 

5

 

Thứ bảy

1

HĐNG (Lan)

HĐNG (Duyên)

HĐNG (Anh)

HĐNG (Luận)

       

 

KHỐI 7

 

 

7/1

7/2

7/3

7/4

 

TIẾT

(Chi)

(Hoa)

(Diễm)

(H. Hiền)

Sáng thứ
hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

Sử (Hảo)

T.Anh (Thiện)

4

Sử (Lan)

Sử (Hảo)

T.Anh (Thiện)

Sử (Hòa)

5

 

 

 

 

Chiu thứ
hai

1

Văn (Cương)

Toán (Tùng)

Sinh (Chi)

Toán (Xi)

2

T.Anh (Hoàng)

Sinh (Chi)

Toán (Xi)

Văn (Thoan)

3

Sinh (Chi)

T.Anh (Hoàng)

Văn (Thoan)

Sinh (Đào)

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Sáng Thứ    ba

1

Địa (Lan)

Văn (Thoan)

T.Anh (Thiện)

T.dục (Hiền)

2

CN (Hạnh)

Địa (Lan)

T.dục (Hiền)

T.Anh (Thiện)

3

Văn (Cương)

T.dục (Hiền)

Tin (Viên)

Địa (Lan)

4

T.dục (Hiền)

CN (Hạnh)

Tin (Viên)

Văn (Thoan)

5

 

 

 

 

 

Chiều Thứ
ba

1

Toán (Tùng)

Tin (Viên)

Địa (Lan)

Văn (Thoan)

2

Sử (Lan)

Tin (Viên)

Â.nhạc (Diễm)

Văn (Thoan)

3

Lý (Cử)

Toán (Tùng)

Văn (Thoan)

Toán (Xi)

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Sáng Thứ

1

CD (Phượng)

Sinh (Chi)

M.thuật (Hoa)

Tin (Viên)

2

Sinh (Chi)

Â.nhạc (Diễm)

Toán (Xi)

Tin (Viên)

3

Tin (Viên)

Văn (Thoan)

Sinh (Chi)

CD (Phượng)

4

Tin (Viên)

Văn (Thoan)

CN (Hạnh)

Â.nhạc (Diễm)

5

 

 

 

 

Chiều Thứ   tư

1

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

2

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Sáng Thứ năm

1

Â.nhạc (Diễm)

Địa (Lan)

Lý (Cử)

M.thuật (Hoa)

2

Địa (Lan)

T.Anh (Hoàng)

T.Anh (Thiện)

Toán (Xi)

3

Toán (Tùng)

M.thuật (Hoa)

Toán (Xi)

Địa (Lan)

4

T.Anh (Hoàng)

Toán (Tùng)

Địa (Lan)

Sinh (Đào)

5

 

 

 

 

Chiều Thứ năm

1

M.thuật (Hoa)

Sử (Hảo)

CD (Phượng)

T.Anh (Thiện)

2

Toán (Tùng)

CD (Phượng)

Sử (Hảo)

CN (Hạnh)

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Sáng Thứ sáu

1

T.Anh (Hoàng)

Toán (Tùng)

T.dục (Hiền)

Toán (Xi)

2

T.dục (Hiền)

T.Anh (Hoàng)

Toán (Xi)

Sử (Hòa)

3

Văn (Cương)

Lý (Cử)

Văn (Thoan)

T.dục (Hiền)

4

Văn (Cương)

T.dục (Hiền)

Văn (Thoan)

Lý (Cử)

5

 

 

 

 

Chiều Thứ sáu

1

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

2

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Thứ bảy

1

HĐNG(Chi)

HĐNG(Hoa)

HĐNG(Diễm)

HĐNG(H.Hiền

 

KHỐI 8

 

 

8/1

8/2

8/3

 

Tiết

(Oanh)

(Hạnh)

(Trâm)

Sáng thứ
hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Sinh (Yến)

CN (Oanh)

Văn (Anh)

4

Toán (Tùng)

Toán (Viên)

CN (Cử)

5

 

 

 

Chiu thứ
hai

1

Â.nhạc (Diễm)

T.Anh (Trâm)

Sử (Luận)

2

Sử (Luận)

Â.nhạc (Diễm)

Toán (Tùng)

3

Văn (Anh)

Sử (Luận)

Â.nhạc (Diễm)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ    ba

1

CN (Oanh)

Toán (Viên)

Tin (Thêm)

2

M.thuật (Hoa)

Lý (Oanh)

Tin (Thêm)

3

T.Anh (Hoàng)

Sinh (Yến)

Văn (Anh)

4

Văn (Anh)

Văn (Tâm)

Sinh (Yến)

5

 

 

 

 

Chiều Thứ
ba

1

T.dục (Hiền)

CD (Phượng)

T.Anh (Trâm)

2

Toán (Tùng)

T.dục (Hiền)

CD (Phượng)

3

CD (Phượng)

T.Anh (Trâm)

T.dục (Hiền)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ

1

Toán (Tùng)

Hoá (Hạnh)

Địa (Hảo)

2

Địa (Hảo)

M.thuật (Hoa)

Toán (Tùng)

3

Lý (Oanh)

Sử (Luận)

Hoá (Đào)

4

Hoá (Đào)

Văn (Tâm)

Sử (Luận)

5

Sử (Luận)

Địa (Hảo)

T.Anh (Trâm)

Chiều Thứ   tư

1

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

2

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ năm

1

T.Anh (Hoàng)

Tin (Thêm)

T.dục (Hiền)

2

T.dục (Hiền)

Tin (Thêm)

Toán (Tùng)

3

Tin (Thêm)

T.dục (Hiền)

Lý (Cử)

4

Tin (Thêm)

Toán (Viên)

M.thuật (Hoa)

5

 

 

 

Chiều

Thứ năm

1

Toán (Tùng)

Sinh (Yến)

Văn (Anh)

2

Sinh (Yến)

CN (Oanh)

Văn (Anh)

3

CN (Oanh)

Hoá (Hạnh)

Sinh (Yến)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ sáu

1

Văn (Anh)

Văn (Tâm)

CN (Cử)

2

Văn (Anh)

Văn (Tâm)

Hoá (Đào)

3

T.Anh (Hoàng)

T.Anh (Trâm)

Toán (Tùng)

4

Hoá (Đào)

Toán (Viên)

T.Anh (Trâm)

5

 

 

 

Chiều

Thứ sáu

1

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

2

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Thứ bảy

1

HĐNG(Oanh)

HĐNG(Hạnh)

HĐNG( Hảo)

 

KHỐI 9

 

 

9/1

9/2

9/3

 

Tiết

(Cử)

(Hoàng)

( Yến)

Sáng thứ
hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp

3

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

Toán (Viên)

4

Văn (Tâm)

Lý (Oanh)

Văn (Thoan)

5

 

 

 

Chiu thứ
hai

1

T.dục (Duyên)

Hoá (Đào)

Tin (Thêm)

2

Hoá (Đào)

T.dục (Duyên)

Tin (Thêm)

3

T.Anh (Trâm)

Toán (Lam)

T.dục (Duyên)

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ    ba

1

Toán (Lam)

Văn (Tâm)

Địa (Hảo)

2

Văn (Tâm)

Địa (Hảo)

Toán (Viên)

3

CN (Thiện)

Toán (Lam)

Văn (Thoan)

4

Địa (Hảo)

T.Anh (Hoàng)

T.Anh (Thiện)

5

 

 

 

 

Chiều Thứ
ba

1

M.thuật (Hoa)

Sinh (Yến)

Lý (Cử)

2

Lý (Cử)

M.thuật (Hoa)

Sinh (Yến)

3

Sinh (Yến)

Tin (Thêm)

Toán (Viên)

4

 

Tin (Thêm)

 

5

 

 

 

Sáng Thứ

1

CD (Hiền)

Văn (Tâm)

T.dục (Duyên)

2

T.dục (Duyên)

Văn (Tâm)

Hoá (Hạnh)

3

Địa (Hảo)

Toán (Lam)

CD (Hiền)

4

Toán (Lam)

CD (Hiền)

CN (Tùng)

5

 

 

Văn (Thoan)

Chiều Thứ   tư

1

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

2

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ năm

1

Văn (Tâm)

Địa (Hảo)

T.Anh (Thiện)

2

Văn (Tâm)

Toán (Lam)

Lý (Cử)

3

Toán (Lam)

CN (Tùng)

Địa (Hảo)

4

 

 

 

5

 

 

 

Chiều

Thứ năm

1

Sử (Luận)

Lý (Oanh)

Hoá (Hạnh)

2

T.Anh (Trâm)

Sử (Luận)

M.thuật (Hoa)

3

Tin (Thêm)

T.dục (Duyên)

Sử (Luận)

4

Tin (Thêm)

 

 

5

 

 

 

Sáng Thứ sáu

1

Sinh (Yến)

Hoá (Đào)

Văn (Thoan)

2

Lý (Cử)

Sinh (Yến)

Văn (Thoan)

3

Hoá (Đào)

Văn (Tâm)

Toán (Viên)

4

Văn (Tâm)

T.Anh (Hoàng)

Sinh (Yến)

5

 

 

 

Chiều

Thứ sáu

1

Phụ đạo HSY và BDHSG theo kế hoạch

2

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Thứ bảy

1

HĐNG(Cử)

HĐNG(Hoàng)

HĐNG(Yến)

 

Cam Thành Nam, ngày 29 tháng 8 năm 2019

KT.HIỆU TRƯỞNG

 

      PHT

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 10 : 173
Năm 2021 : 2.382