Tên GV :01) Nguyễn Thị Hồng Thảo 

              02) Trần Thị Bích Quyên

              03) Phạm Thị Phương

             04) Trần Thị Phương Thảo 

             05)  Nguyễn Thị Thanh Thuận 

             06) Nguyễn Thị Hải 

             07) Lê Thị Trí 

             08) Hà Thị Ngà 

              09) Hồ Thị Thu Hiền 

             10) Nguyễn Thị Bích Liễu 

             11) Đặng Thị Thu Băng