Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Môn Mĩ Thuật Lớp 3, chủ đề 7: Con Vật Quen Thuộc
  | Trường Tiểu học Vị Trung 1 | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn Mĩ Thuật Lớp 3, chủ đề 7: Con Vật Quen Thuộc
 • Môn Tin Học lớp 4, bài 7: Sử Dụng Bảng
  | Trường Tiểu học Vị Trung 1 | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn Tin Học lớp 4, bài 7: Sử Dụng Bảng
 • Môn Khoa học lớp 4 bài 3: âm thanh
  | Trường Tiểu học Vị Trung 1 | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn Khoa học lớp 4 bài 3: âm thanh
 • Môn Mĩ Thuật lớp 3, bài 3: mặt nạ con thú
  | Trường Tiểu học Vị Trung 1 | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn Mĩ Thuật lớp 3, bài 3: mặt nạ con thú
 • Bài Giảng E-learning
  | Trường Tiểu học Vị Trung 1 | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài Giảng E-learning
  | Trường Tiểu học Vị Trung 1 | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 11:  tập đọc lớp 3 bài Đất Yêu Đất Quý
 • Anh văn- Unit 6 lesson 1 How many lessons do you have today
  | Trường Tiểu học Vị Thuỷ 2 | 127 lượt tải | 1 file đính kèm