Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CUỘC THI SÁNG TẠO THANH, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG HUYỆN VỊ THỦY LẦN THỨ VII NĂM 2020

UBND HUYỆN VỊ THỦY

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG NĂM 2020

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 05/KH-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                        Vị Thủy, ngày       tháng     năm 2020

 

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

HUYỆN VỊ THỦY LẦN THỨ VII NĂM 2020

 

I. Mục đích, ý nghĩa:

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Vị Thủy (gọi tắt là cuộc thi) mỗi năm được tổ chức một lần nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong huyện; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà khoa học sáng chế trong tương lai.

II. Căn cứ xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc thi:

Căn cứ Thể lệ cuộc thi số 17/HD-BTCCT ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang;

  Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Vị Thủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Vị Thủy lần thứ  VII năm 2020,      

          III. Kế hoạch triển khai và phân công tổ chức thực hiện:

1. Ban Tổ chức cấp huyện:

a) Phòng GD&ĐT (cơ quan thường trực):

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực, dự thảo đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến cuộc thi thông qua Ban Tổ chức các cấp và cơ quan có thẩm quyền trước khi ban hành; hướng dẫn cụ thể Ban Tổ chức về nội dung và trình tự tiến hành cuộc thi; đồng thời giám sát chặt chẽ, toàn diện việc thực hiện cuộc thi trên địa bàn huyện. Kế hoạch thực hiện tổng thể như sau:

- Tháng 01/2020: Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi. Dự thảo xong các văn bản liên quan đến cuộc thi. Dự trù kinh phí, trình duyệt dự toán.

- Trong tháng 01/2020: Sau khi Ủy ban nhân dân huyện có quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi lần thứ VII năm 2020, Ban Tổ chức tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi lần VI năm 2019 và triển khai cuộc thi năm 2020, thông qua các văn bản dự thảo quy định, hướng dẫn tổ chức cuộc thi lần thứ VII năm 2020.

- Tổ chức Lễ Tổng kết cuộc thi lần thứ VI năm 2019 và phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Vị Thủy lần thứ VII năm 2020 dự kiến tháng 01 năm 2020. Địa điểm tổ chức tại sân Trường trung học cơ sở Ngô Quốc Trị. Số lượng mời tham dự khoảng 500 người, thành phần do Trưởng Ban Tổ chức phát hành giấy mời, gồm:

. Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Báo, Đài địa phương.

. Đại diện Ban Giám hiệu các Trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường liên quan thuộc đối tượng dự thi đóng trên địa bàn của địa phương (Ban Thư ký nắm danh sách cụ thể).

. Các em đạt giải thưởng năm qua.

- Tại lễ phát động này, Ban Thư ký phát bộ tài liệu đầy đủ về các văn bản pháp lý, văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn, áp phích, tờ bướm tuyên truyền, quảng bá, phổ biến cho cuộc thi.

- Từ tháng 01/2020 đến tháng 4/2020: Phối hợp các thành viên Ban Tổ chức tiến hành khảo sát tiến độ thực hiện. Từng đợt có kế hoạch cụ thể và thông báo riêng.

- Trước ngày 20/5/2020: Cơ quan thường trực Ban Tổ chức nhận sản phẩm dự thi từ các cá nhân và đơn vị tham gia dự thi

- Giữa tháng 4/2020: Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi và Ban Thư ký giúp việc Ban Giám khảo sau khi nhận xong các sản phẩm dự thi.

- Đầu tháng 5/2020: Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo họp chọn giải và công bố các tác giả, sản phẩm đoạt giải thưởng và các tác giả, sản phẩm được tuyển chọn gửi đi tham dự cuộc thi cấp tỉnh; đồng thời thông báo cho tác giả, sản phẩm được tuyển chọn gửi đi tham dự cuộc thi cấp tỉnh điều chỉnh sản phẩm, bổ sung nội dung thuyết minh.

- Chậm nhất ngày 25/5/2020: Các tác giả khẩn trương điều chỉnh sản phẩm dự thi cấp huyện và gửi sản phẩm dự thi lại cho thường trực Ban Tổ chức để kiểm tra lần cuối và thực hiện các thủ tục cần thiết.

- Chậm nhất ngày 30/5/2020: Thường trực Ban Tổ chức gửi sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

- Tháng 12/2020: Tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện và Ban tổ chức cấp tỉnh.  

b) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Căn cứ kế hoạch chung đã thống nhất phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi cho các đối tượng thanh, thiếu niên, nhi đồng ngoài hệ thống trường học trong huyện.

- Phối hợp phòng Kinh tế - Hạ tầng khảo sát tiến độ thực hiện cuộc thi tại các đơn vị.

          - Căn cứ kế hoạch chung tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đơn vị tham gia Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo trong thời gian cuộc thi diễn ra, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

          - Phối hợp Ban Tổ chức tổng kết cuộc thi theo hệ thống Đoàn, Đội; xem xét, đề nghị khen thưởng những cá nhân, tổ chức tham gia tích cực cuộc thi.

c) Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đối chiếu các sản phẩm dự thi, đặc biệt đối với các sản phẩm đạt giải để khẳng định được sản phẩm đó do chính tác giả nghĩ ra và ý tưởng đó là của tác giả nhằm bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ của sản phẩm. Các sản phẩm dự thi cần được tra cứu thông tin, nếu bị phát hiện trùng với các sản phẩm khác, được cho là có khả năng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ thì lập biên bản báo cáo Ban Tổ chức loại khỏi danh sách sản phẩm dự thi hoặc giúp Ban Giám khảo tuyển chọn, xem xét lại kết quả tính điểm và xếp giải sản phẩm dự thi.

- Phối hợp Ban tổ chức khảo sát tiến độ thực hiện cuộc thi.

          - Căn cứ kế hoạch chung tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đơn vị tham gia Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo trong thời gian cuộc thi diễn ra, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

          - Lập cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ hàng năm liên quan đến cuộc thi để theo dõi có tính hệ thống, bắt đầu thông tin từ các cuộc thi khởi đầu đến nay, đặc biệt từ Cuộc thi lần thứ I năm 2014 của huyện.

- Hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán cuộc thi từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp khoa học của trong dự toán được giao hàng năm.

          d) Phòng  Tài chính – Kế hoạch:

- Căn cứ vào kế hoạch chung đã thống nhất, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định.

- Phối hợp Phòng GD&ĐT khảo sát tiến độ thực hiện cuộc thi.

          e) Đài Truyền thanh:

- Đài Truyền thanh tuyên truyền, quảng bá, phổ biến rộng rãi cuộc thi theo kế hoạch đề ra và theo đề nghị của Ban Tổ chức tùy từng giai đoạn; coi đây là một nhiệm vụ chính trị của đơn vị, là nhà tài trợ chính về tuyên truyền, quảng bá cuộc thi.

- Phối hợp phòng GD&ĐT khảo sát tiến độ thực hiện cuộc thi.

2. Ban Tổ chức các đơn vị:

- Ban Tổ chức ở các cơ sở căn cứ Kế hoạch triển khai cuộc thi của Ban Tổ chức huyện lập Kế hoạch cho địa phương mình phù hợp với kế hoạch chung.

- Ban Tổ chức ở các cơ sở là đơn vị đầu mối nhận tài liệu để phát hành rộng rãi, đầy đủ cho các đơn vị trực tiếp tham gia dự thi và các đối tượng dự thi. Riêng áp phích được dán bên trong, bên ngoài các trường học, đơn vị có đối tượng dự thi, cơ quan ngành giáo dục, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp và những nơi công cộng tập trung đông người, trung tâm xã, thị trấn,…để thông tin đến các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài trường học biết tham gia.

 - Tổ chức tuyên truyền, quảng bá, phổ biến, vận động, tạo không khí phấn khởi, hăng hái tích cực tham gia dự thi của tất cả thanh, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương có nhiều sản phẩm chất lượng cao tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp huyện lần VII năm 2020. Coi công tác tuyên truyền, quảng bá là khâu quan trọng quyết định thành công của cuộc thi.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,các đơn vị trường học) trực tiếp tổ chức cuộc thi cho các đối tượng dự đóng trên địa bàn của địa phương và các đối tượng thanh, thiếu niên, nhi đồng ngoài hệ thống trường học.

- Phối hợp phòng GD&ĐT tổ chức lễ phát động cuộc thi; khảo sát tiến độ thực hiện.

          - Mỗi đơn vị chọn tối đa 05 sản phẩm xuất sắc được xếp giải cấp trường và gửi kèm báo cáo tổng hợp kết quả triển khai cuộc thi về thường trực Ban Tổ chức trước ngày 20/5/2019.

- Chỉ đạo, tổ chức cho tác giả được chọn sản phẩm dự thi cấp huyện của đơn vị báo cáo điển hình dưới cờ ở các trường học; tổ chức triển lãm các sản phẩm, mô hình của các em học sinh tại trường để giao lưu, cổ vũ, động viên và tạo thói quen cho các em học sinh có ý thức và tích cực tham gia cuộc thi thường niên.

          - Xem xét, đề nghị khen thưởng những cá nhân, tổ chức tham gia tích cực cuộc thi tại đơn vị.

          Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần VII năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ cơ quan thường trực cuộc thi (Phòng GD&ĐT Vị Thủy) để điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:                                                                      

- BTC cấp tỉnh;

- BTC cấp huyện;

- Ban Thư ký;

- Lưu VP.

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Hải

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo