Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch dạy học trực tuyến trường THCS Vị Thanh

PHÒNG GD & ĐT VỊ THỦY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VỊ THANH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:…/KH-THCSVT                                                   Vị Thanh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Dạy học trực tuyến qua Internet trong thời gian học sinh nghỉ ở trường vì covid 19 học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Công văn số 1113/BGDĐT- GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung học kỳ II năm học 2019-2020;

Căn cứ váo hướng dẫn số: 213/PGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2020 của Phòng giáo dục và đào tạo Vị Thủy. V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung học kỳ II năm học 2019-2020;

Thực hiện Kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020 của nhà trường. Trường THCS Vị Thanh xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, qua Internet trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường v Covid-19 học kỳ II năm học 2019-2020 của nhà trường như sau:

 I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19. Đặc biệt đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1.2. Yêu cầu

- Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu. Phải tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn.

- Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo. Máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet. Tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên.

- Đối với Cha mẹ HS: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến. Giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình. Phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của GV.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC

2.1. Đối tượng

Toàn thể HS trường THCS Vị Thanh năm học 2019 – 2020.

2.2. Nội dung

Áp dụng trong việc ôn tập, dạy bài mới và đánh giá học sinh.

2.3. THỜI GIAN DẠY

- Từ ngày 13/4/2020 đến khi học sinh đi học trở lại: GV hướng dẫn cho HS ôn tập lại kiến thức cũ cần thiết. Đồng thời trong thời gian này, GV chuẩn bị học liệu phù hợp để áp dụng trong thời gian tiếp theo.

- Từ ngày 13/4/2020: GV thực hiện dạy bài mới theo thời khóa biểu của nhà trường.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

3.1. Thực hiện kế hoạch dạy trực tuyến qua Internet.

Cách thực hiện: GVCN, GVBM các khối thông báo cho học sinh lịch học do BGH đề ra; hướng dẫn học sinh theo dõi, tham gia học trực tuyến các chủ đề kiến thức.

GVBM cùng theo dõi nội dung bài giảng và chuẩn bị gửi câu hỏi yêu cầu học sinh làm gửi trở lại cho GV chấm nhằm kiểm tra tham gia học và kết quả ôn tập của học sinh.

3.2. Soan bài giảng elearning bằng Powerpoint

GVBM có thể dùng giáo án elearning qua các phầm mềm EMS để gửi cho học sinh học

Cách thực hiện:

GVBM kết hợp GVCN gửi đường link hoặc gửi bài trực tiếp cho HS thông qua phần mềm EMS.

Lưu ý:

  • 2 giáo viên cùng môn cùng khối thống nhất bài soạn cùng và phân công người  ghi âm, ghi âm  bài xong tải lên trang web đã tập huấn;
  • Giáo viên soạn giáo án theo chương trình giảm tải công văn 1113/BGDĐT;
  • Giáo viên giảng dạy trực tuyến xem như đã thực hiện chương trình đến khi hết dịch học sinh đi học lại chỉ ôn tập kiến thức đã học.

3.3. Giáo viên dạy học trực tuyến qua internet:

Các hình thức tổ chức dạy - học trực tuyến:

GV xây dựng bài dạy trực tuyến cho HS thông qua phần mềm EMS bằng bài giảng elearning.

+ GVBM điểm danh HS tham gia, giao bài tập trực tuyến. Thu và chấm bài kiểm tra của HS.

+ GVBM gửi số lượng HS tham gia, kết quả học tập về BGH để kiểm tra theo dõi và BGH tổng hợp tình hình dạy - học hàng tuần báo cáo về PGD.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

4.1. Kiểm tra thường xuyên

- Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, GVBM trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học của website sao cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

- Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS (theo TT58).

4.2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ.

Khi HS đi học trở lại, nhà trường tổ chức cho HS ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1) Ban Giám Hiệu

- Xây dựng kế hoạch Dạy học trực tuyến, phối hợp với trang mạng EMS tạo tài khoản miễn phí cho nhà trường thông qua website

- Xây dựng kế hoạch dạy học, lên thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

- Thông tin đến CMHS và HS phương án Dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian HS nghỉ học ở trường vì Covid-19.

  5.2 Tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch dạy học trong thời gian dạy trực tuyến.

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng HS (lưu ý phần giảm tải).

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

5.3. Giáo viên chủ nhiệm:

- Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh đầy đủ HS học tập trong các tiết học.

- Phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy và hỗ trợ giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học.

- Chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập cũng như quản lí HS.

5.4. giáo viên giảng dạy

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT. Thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.

- Xây dựng nội dung bài dạy và học liệu phù hợp. Dạy học trực tuyến qua Internet hiệu quả.

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.

5.5. Giáo viên dạy Tin học

- Hỗ trợ về công nghệ thông tin cho giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ công nghệ thông tin phần mềm giáo dục để hỗ trợ cho giáo viên và học sinh khi cần thiết

Trên đây là kế hoạch dạy học trực tuyến, qua Internet trong thời gian học sinh nghỉ học vì Covid-19 học kỳ II năm học 2019-2020 của trường THCS Vị Thanh.

Ban giám hiệu đề nghị các bộ phận và cá nhân nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ trưởng chuyên môn thu thập ý kiến phản hồi về Ban giám hiệu để xem xét bổ sung điều chỉnh cho phù hợp.

Nơi nhận:

- PGD.

- CBGVNV toàn trường

- Website trường

- Lưu: VT

                      HIỆU TRƯỞNG

                              ( Đã ký)

                      Huỳnh Chí Dũng

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo