Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn về việc xét công nhận sáng kiến, giải pháp năm học 2019-2020

UBND HUYỆN VỊ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 


 

              Số:  264 /PGDĐT

   Vị Thủy, ngày 17 tháng 4 năm 2020    

V/v xét công nhận sáng kiến, giải pháp công tác năm học 2019 - 2020

 

                                       

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 ngày 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐKHSK ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh và xét công nhận sáng kiến, giải pháp trong công tác hoặc đề tài nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Trên cơ sở Công văn số 427/HD-HĐSK ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng Sáng kiến huyện Vị Thủy V/v xét công nhận sáng kiến, giải pháp công tác năm học 2018 - 2019;

Để chuẩn bị cho việc xét công nhận sáng kiến, giải pháp công tác năm học 2019 - 2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG

1. Sáng kiến là những sáng tạo, sản phẩm trí tuệ, giải pháp hữu ích được tạo ra và áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao về năng suất, chất lượng, hiệu quả.

2. Giải pháp công tác là cách thức giải quyết các vấn đề trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo ra phương pháp, cơ chế, phương tiện làm việc mới, có giá trị thực tiễn, hiệu quả cao hơn, góp phần hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1. Có tính mới

- Lần đầu tiên được áp dụng;

- Không trùng với các sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu đã được công nhận trước đó;

- Chưa bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay.

2. Tính khả thi

- Phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao;

- Phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tại thời điểm đưa ra sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu để triển khai;

- Được áp dụng ngay trong hoạt động công tác của cá nhân, cơ quan, đơn vị và có khả năng phổ biến rộng rãi trong ngành, địa phương, toàn tỉnh.

3. Tính hiệu quả

Sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu được coi là có khả năng mang lại lợi ích thiết thực khi áp dụng:

- Hiệu quả kinh tế như: nâng cao năng suất lao động, công tác, tiết kiệm về thời gian, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh,…

- Hiệu quả về lợi ích xã hội như: nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, công tác; nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, quản lý giáo dục và đào tạo,…

4. Sáng kiến được chấm điểm theo thang điểm như sau

STT

Tiêu chí

Điểm

1.

Đánh giá về tính mới, tính sáng tạo

30 đ

1.1.

Nội dung hoàn toàn mới, lần đầu được áp dụng

30 đ

1.2.

Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ tốt

25 đ

1.3.

Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá

20 đ

1.4.

Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình

15 đ

1.5.

Có cải tiến nhỏ so với giải pháp trước đây ở mức độ còn hạn chế

10 đ

1.6.

Chưa có yếu tố mới so với giải pháp trước đây

0 đ

2.

Đánh giá về tính khả thi

30 đ

2.1.

Có khả năng áp dụng trong toàn huyện (toàn tỉnh)

30 đ

2.2.

Có khả năng áp dụng trong ngành, lĩnh vực

25 đ

2.3.

Có khả năng áp dụng trong cơ quan, đơn vị và có thể áp dụng ở một số cơ quan, đơn vị khác

20 đ

2.4.

Có khả năng áp dụng trong cơ quan, đơn vị

15 đ

2.5.

Có khả năng áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ

10 đ

2.6.

Không có khả năng áp dụng trong cơ quan, đơn vị

0 đ

3.

Đánh giá về hiệu quả

40 đ

3.1.

Có hiệu quả trong phạm vi toàn huyện (toàn tỉnh)

40 đ

3.2.

Có hiệu quả trong phạm vi ngành

30 đ

3.3.

Có hiệu quả trong phạm vi cơ quan, đơn vị và một số cơ quan, đơn vị khác

25 đ

3.4.

Có hiệu quả trong phạm vi cơ quan, đơn vị

20 đ

3.5.

Có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ

15 đ

3.6.

Chỉ ở mức độ làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo

10 đ

3.7.

Chưa đánh giá được hiệu quả cụ thể

0 đ

Những sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu được xem xét công nhận cấp huyện phải đạt từ 75 điểm trở lên; cấp tỉnh phải đạt từ 85 điểm trở lên.

Sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu có thể sử dụng kết quả học tập của học sinh ở học kỳ I năm học 2019-2020.

III. QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN

Bước 1:

- Cá nhân đề nghị công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu làm báo cáo tóm tắt sáng kiến, giải pháp công tác (theo mẫu, cấp tỉnh mẫu 01, cấp huyện mẫu 02), không quá 02 trang giấy A4 gửi Ban giám hiệu nhà trường đề nghị thẩm định. Những cá nhân có đề tài nghiên cứu đã được cấp có thẩm quyền công nhận thì gửi kèm theo văn bản được công nhận.

- Hiệu trưởng nhà trường thành lập Hội đồng Khoa học - Sáng kiến của đơn vị tổ chức thẩm định sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của đơn vị mình tổng hợp các sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu đạt yêu cầu và lập hồ sơ của trường mình gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu năm học 2019 - 2020.

+ Biên bản họp xét của Hội đồng kèm theo danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị công nhận.

+ Báo cáo tóm tắt sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu theo mẫu. Những sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu đề nghị công nhận cấp tỉnh cũng phải làm hồ sơ đề nghị đính kèm.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thành lập Hội đồng thẩm định để đánh giá sơ bộ, chọn những sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu đủ điều kiện để đề nghị về Thường trực Hội đồng Sáng kiến huyện.

Bước 3. Hội đồng Sáng kiến huyện thành lập Tổ giúp việc để thẩm định hồ sơ, phân loại, đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí của từng sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu để trình Hội đồng Sáng kiến huyện xem xét.

Bước 4: Hội đồng Sáng kiến huyện tổ chức họp Hội đồng để biểu quyết kết quả. Những sáng kiến, giải pháp công tác được đánh giá “Đạt” sẽ thông báo về cơ quan, đơn vị để lập thủ tục xét khen thưởng.

Đối với những sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu đề nghị cấp tỉnh công nhận, căn cứ vào mức độ ứng dụng, phạm vi ảnh hưởng và các tiêu chí quy định, Hội đồng Sáng kiến huyện lập hồ sơ đề nghị Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh xem xét.

IV. THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ

Các đơn vị gửi hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện theo quy định trước ngày 05/5/2020. Những hồ sơ gửi trễ thời gian sẽ không được tiếp nhận.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- HĐ Sáng kiến huyện;

- Lưu: VP

 

                                                     

                   TRƯỞNG PHÒNG

                 (Đã ký)

 

 

                     Phạm Thanh Hải

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo