Hiệu trưởng: Huỳnh Chí Dũng

P. Hiệu trưởng: Lê Văn Thông