A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

PHÒNG GD&ĐT VỊ THỦY

TRƯỜNG  THCS VVỊ BÌNH

 

Số:     /KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vị Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Năm học 2020-2021

         

Căn cứ vào kế hoạch số 702/PGDĐT, ngày 25/11/2020, của Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Vị Thuỷ, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 – 2021;

C¨n Kế hoạch số 04/KH-THCS, ngày 26 tháng 11 năm 2020, cña tr­êng THCS Vị Bình về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

          Trường THCS Vị Bình xây dựng kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Tiếp tục thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

          Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, Hiến chương Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          Thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu các văn bản của Bộ GD ĐT và của UBND tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Vị Thủy và phòng GD&ĐT Vị Thủy về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

2. Yêu cầu

          Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục, toàn diện trong đơn vị. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2020-2021.

          Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm học 2020-2021.

          Nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải phù hợp với các đối tượng, gắn việc phổ biến giáo dục pháp luật với việc giáo dục ý thức chính trị, đạo đức, tác phong cho thầy và trò trong trường học.

          II. NỘI DUNG

          1. Nhiệm vụ chung

          1.1.Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

          1.2. Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu.

          1.3. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đào tạo để kiến nghị các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

          1.4. Phổ biến những văn bản pháp luật mới và văn bản pháp luật có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

          1.5 Triển khai thực hiện mô hình “Ngày pháp luật”

          1.6. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

          2. Nhiệm vụ cụ thể

          2.1. Xây dựng kế hoạch cụ thể công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2020-2021 và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

          2.2. Nâng cao nhận thức đối với việc dạy, học môn GDCD và công tác PBGDPL trong nhà trường.

          - Xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác GD chính trị , tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường, dưới sự lãnh đạo cảu cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng đơn vị.

          - Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải xác định rõ viecj học tập, nghiên cứu để hiểu biết pháp luật là trách nhiệm của mình.

          2.3. Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập pháp luật trong các chương trình chính khóa.

          - Đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD: Giáo viên dạy môn GDCD và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo phương phấp phù hợp với lứa tuổi, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy môn GDCD gắn kết chặt chẽ với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức dạy học môn GDCD phù hợp với thực tế địa phương và điều kiện nhà trường. Coi trọng việc thực hành vận dụng, tổ chức hình thức dạy học linh hoạt theo hướng tích hợp.

          - Tổ chức hội nghị, chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy môn GDCD và công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

          - Tổ chức thi GVdạy giỏi, học sinh giỏi môn GDCD, nhân rộng điển hình tiên tiến.

          - Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chương trình môn GDCD linh hoạt, phù hợp thực tế. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục công daantheo hướng cung cấp các kiến thức, rèn kĩ năng thực hiện các quyền cơ bản của công dân. Chú trọng nội dung gắn với cuộc sống hàng ngày như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, quy chế thi cử, kiểm tra…

          - Lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một cách hợp lí, có hệ thống, đảm bảo hiệu quả thiết thực với từng đối tượng.

          + Cán bộ, giáo viên, nhân viên: tập trung vào các nội dung cơ bản như pháp luật về giáo dục, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về cán bộ công chức, về lao động, cải cách hành chính, thực hiện daan chủ tại đơn vị

          + Đối với học sinh: phổ biến pháp luật gắn với cuộc sống, học tập của các em như PBGDPL về quyền và nghĩa vụ học tập; quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ; pháp luật về ATGT, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội…

          2.4. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa

          - Thực hiện lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật vào hoạt động ngoài giờ lên lớp.

          - Xây dựng tủ sách pháp luật, các văn bản pháp luật, tổ chức giới thiệu sách về pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          - Tổ chức các chuyên đề về pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường…

          2.5. Tăng cường việc phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức chương trình phát thanh măng non phổ biến những điều cần thiết về pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-Kiện toàn Ban phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.

          -Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2020-2021.

          -Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 cảu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đấp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 cuả Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20/NQ/TW; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20/NQ/TW;

          - Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa, ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

          - Tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

          - Xây dựng tủ sách pháp luật. Chú trọng đánh giá, nhân rộng điển hình các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của cơ sở về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.

   

  

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG 
 


 

 
Nguyễn Văn Nuôi

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội