Thứ hai, 10/08/2020 - 13:31|
Thông báo: Thời gian tập trung ôn thi lại là 7 g ngày 20/07/2020 (Thứ hai)
Công văn số 473/STP-QLXLVPHC&TDTHPL của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang hướng dẫn một số nội dung thực hiện các quy định về xử lý VPHC trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Văn bản liên quan