Monday, 06/07/2020 - 07:30|
Thông báo: Đã có danh sách phòng thi HK2 dán ở bảng thông báo, HS xem để biết số báo danh và phòng thi.
Cơ cấu tổ chức