A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN, NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TP VỊ THANH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hỏa Tiến, ngày……. tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân, năm học 2020-2021

 
  

 

- Họ và tên:  NGUYỄN VĂN A

- Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1971

- Năm vào ngành: 1996

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Nhiệm vụ được giao: Chủ nhiệm  lớp mấy/bộ môn gì?

Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-TrTH ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Trường Tiểu học Trương Định về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020-2021;

Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bản thân xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

- Nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên đối với yêu cầu phát triển chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Phát triển năng lực quản lí, tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của bản thân.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo hiệu quả, thiết thực gắn với việc triển khai và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời gắn với việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp nhằm từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng.

- Nêu cao ttinh thần tự giác, trách nhiệm. Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung, thời lượng bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phải phù hợp với thực tế của bản thân và theo yêu cầu nhiệm vụ năm học.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

- BDTX với 03 nội dung: Chương trình bồi dưỡng 01 do Bộ GD&ĐT quy định; Chương trình bồi dưỡng 02 do Sở GD&ĐT quy định; Chương trình bồi dưỡng 03 do giáo viên tự chọn trong số các mô đun quy định tại Thông tư số17/20l9/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019,

- Thời lượng: 120 tiết/năm học.

- Nội dung BDTX cụ thể như sau:

1. Thực hiện chương trình bồi dưỡng 01 (40 tiết/năm)

- Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học: Bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục; chương trình giáo dục giáo dục phổ thông; nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông

- Nội dung bồi dưỡng: Mô đun 01 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018” theo Quyết định số 4660/BGD&ĐT ngày 04/12/2020 về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Thực hiện chương trình bồi dưỡng 02 (40 tiết/năm)

- Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo từng thời kỳ của mỗi địa phương.

- Nội dung bồi dưỡng: Mô đun 02 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông” theo Quyết định 4660/BGD&ĐT ngày 04/12/2020 về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Thực hiện chương trình bồi dưỡng 03 (40 tiết/năm)

Nội dung chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

- Nội dung bồi dưỡng: Bản thân chọn Mô đun GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (Lý thuyết 16 tiết, thực hành 24 tiết).

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, TÀI LIỆU BDTX

1. Hình thức BDTX

- Giáo viên tham gia các đợt tập huấn trực tuyến, trực tiếp về chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường tồ chức theo kế hoạch của Sở GD&ĐT và lộ trình của Bộ GD&ĐT.

- BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

- BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với bản thân; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

2. Thời gian BDTX

Thời gian tổ chức BDTX trong suốt năm học (từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021).

3. Tài liệu BDTX

Sử dụng tài liệu do Bộ GD&ĐT;Sở GD&ĐT; đơn vị bồi dưỡng cung cấp. Đảm bảo mỗi giáo viên có đủ tài liệu học tập và thực hiện nhiệm vụ BDTX.

IV. CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ BDTX

Hoàn thành kế hoạch BDTX (Thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra lý thuyết, thực hành, các bài kiểm tra theo quy định và đạt điểm từ 05 trở lên).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Bản thân dành thời gian nghiên cứu nội dung Thông tư số Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019, Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT, Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT và tổ chức thực hiện nội dung của kế hoạch này.

- Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2020-2021./.

 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

 

 

 

…………………………

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                 (Tin, ảnh và bài Trường TH Trương Định)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 01 : 272