• Nguyễn Quang Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0989827333
  • Email:
   sonnq@haugiang.edu.vn
 • Lê Duy Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0389267601
  • Email:
   c3vithuy@haugiang.edu.vn
 • Đào Văn Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0917448013
  • Email:
   chinhdv@haugiang.edu.vn
Thông báo
Thời tiết