• Nguyễn Thanh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Email:
   lamnt.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Email:
   lam1nt.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Là
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban TTND
  • Email:
   lanv.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Lê Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban nữ công
  • Email:
   hienlt.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Chánh Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH-thủ quỹ
  • Email:
   tinhnc.c3luongthevinh@haugiang.edu.vn
Thời tiết