A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu số 08

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 10T

GVCN: Nguyễn Hải Đăng

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Hóa

Hóa

Toán

TA

 

TA

TD

Tin

TD

Địa

 

Toán

Văn

Sử

Văn

TC- Hóa

Toán

 

Toán

Văn

Toán

GDQP

Toán

 

Sinh

TA

TC - Lí

 

Sử

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

CNghệ

 

Đ Sách

 

 

 

Tin

 

GDCD

 

 

 

 

 

CNghệ

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 10VL

GVCN: Nguyễn Minh Khai

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Tin

TA

TD

 

Sinh

Văn

TA

Đ Sách

 

GDCD

Sử

TA

Sử

Toán

Địa

 

Hóa

GDQP

TC-TA

Toán

Toán

 

Hóa

 

 

 

TC -Toán

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Tin

 

CNghệ

 

CNghệ

 

 

Văn

 

 

TD

 

 

Văn

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 10H

GVCN: Lưu Thị Hồng Thắm

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Văn

GDQP

Toán

Hóa

TC -Toán

 

TA

Văn

Tin

Toán

Hóa

Toán

 

Đ Sách

TC - Lí

Tin

Sinh

Địa

 

 

GDCD

Sử

TA

 

 

Sử

Hóa

TA

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Văn

 

 

TD

 

 

CNghệ

 

 

CNghệ

 

 

TD

 

Hóa

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 10SV

GVCN: Phạm Trút My

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

TD

Văn

Văn

Toán

Hóa

 

TC- Hóa

Sử

TD

Văn

Toán

Hóa

 

TA

Sinh

Đ Sách

TC -Toán

Sử

 

 

TA

CNghệ

Sinh

Địa

 

 

Toán

TA

Sinh

Sinh

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Tin

 

GDQP

 

 

 

Tin

 

GDCD

 

 

CNghệ

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 10TA

GVCN: Phan Thị Mỹ Hằng

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Đ Sách

TA

Văn

 

TA

GDCD

Địa

 

TA

Toán

Tin

TD

TC -Toán

 

Sử

TA

Toán

Văn

Sử

Toán

 

CNghệ

Sinh

TC - Lí

Văn

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TD

 

GDQP

 

TA

 

 

Hóa

 

CNghệ

 

TA

 

 

Hóa

 

Tin

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 10V

GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Địa

Hóa

TC -Toán

 

Văn

TA

GDCD

Sinh

Toán

 

CNghệ

TA

TD

Văn

Tin

 

Toán

TD

Văn

Văn

 

 

Toán

Sử

TA

CNghệ

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Tin

 

Đ Sách

 

Văn

 

 

TC-TA

 

GDQP

 

Văn

 

 

Hóa

 

Sử

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 10Đ

GVCN: Nguyễn Thị Bé Năm

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Văn

TD

Đ Sách

Toán

Tin

 

CNghệ

Văn

TA

Hóa

Toán

Tin

 

TC-TA

Hóa

TA

Văn

Sử

GDCD

 

Sinh

Địa

Sử

TD

TC - Lí

 

Địa

CNghệ

 

Địa

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TC- Hóa

 

 

 

GDQP

 

 

TC -Toán

 

 

 

TA

 

 

Toán

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 10A

GVCN: Trần Thanh Trúc Ly

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Toán

Sử

TT -Lí

Toán

 

Sinh

Địa

TA

Sử

TC - Lí

 

TC- Hóa

TD

CNghệ

Tin

GDQP

TC-TA

 

Toán

TT-Toán

Văn

Đ Sách

GDCD

TA

 

CNghệ

TC -Toán

Văn

Hóa

Văn

TT - Hóa

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Hóa

 

 

 

TA

 

 

TD

 

 

 

TT - TA

 

 

Tin

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 11T

GVCN: Nguyễn Mỹ Bình

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Địa

TA

Văn

CNghệ

 

GDCD

GDQP

TA

Văn

Hóa

 

Sinh

Hóa

Toán

Toán

CNghệ

 

Toán

TC- Hóa

TD

Toán

 

Toán

Văn

Tin

Sử

Toán

TC - Lí

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TA

 

Nghề

 

Đ Sách

 

 

 

Nghề

 

TD

 

 

Tin

 

Nghề

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 11VL

GVCN: Trương Thị Tố Duyên

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Hóa

Toán

Văn

TC-TA

 

Toán

Toán

Văn

CNghệ

 

TC -Toán

GDCD

TD

GDQP

Đ Sách

 

Văn

TA

CNghệ

Hóa

TD

 

Tin

Sinh

Tin

Sử

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Nghề

 

 

TA

 

 

Nghề

 

 

TA

 

 

Nghề

 

Địa

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 11H

GVCN: Đường Huỳnh Lương

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

GDQP

Tin

Sinh

Văn

Toán

 

Toán

Hóa

Tin

TA

Văn

Toán

 

TA

Đ Sách

TD

TA

Văn

 

TC- Sinh

TC - Lí

Sử

Địa

CNghệ

 

GDCD

 

Hóa

CNghệ

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Nghề

 

TD

 

 

 

Nghề

 

Hóa

 

 

 

Nghề

 

Hóa

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 11SV

GVCN: Nguyễn Huỳnh Thúy Diệu

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Hóa

Đ Sách

TD

Văn

CNghệ

 

TC- Hóa

Sử

Tin

Văn

TD

 

GDQP

Sinh

Tin

TC -Toán

Sinh

 

TA

Văn

Sinh

Toán

Sinh

 

TA

TA

Địa

CNghệ

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Nghề

 

Hóa

 

GDCD

 

 

Nghề

 

Toán

 

 

 

Nghề

 

Toán

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 11TA

GVCN: Tạ Duy Thông

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Văn

Địa

Hóa

Hóa

TA

 

TA

Văn

GDQP

Sinh

TC-Văn

TA

 

TA

TD

TA

Đ Sách

Văn

Nghề

 

Toán

TA

Tin

Nghề

 

Toán

Sử

Tin

Nghề

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

CNghệ

 

Toán

 

 

 

CNghệ

 

GDCD

 

 

 

TC - Lí

 

TD

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 11V

GVCN: Nguyễn Bửu Em

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Văn

TD

Tin

 

Văn

Văn

Toán

Sử

 

Văn

Tin

Đ Sách

Sinh

CNghệ

Nghề

 

TA

GDCD

Văn

Toán

Nghề

 

TA

Địa

Văn

Toán

Nghề

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Hóa

 

TC-TA

 

TD

 

 

Hóa

 

TA

 

GDQP

 

 

CNghệ

 

TC -Toán

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 11Đ

GVCN: Nguyễn Tuyền An

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Sinh

Văn

GDQP

TD

 

TC- Hóa

TC - Lí

TD

Văn

Toán

GDCD

 

Hóa

CNghệ

Tin

Địa

Hóa

 

Sử

TA

Toán

CNghệ

Tin

 

Văn

TA

 

Toán

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TC -Toán

 

Nghề

 

Địa

 

 

TC-TA

 

Nghề

 

Đ Sách

 

 

TA

 

Nghề

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 11A

GVCN: Đinh Thị Thơm

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

CNghệ

Hóa

TT-Toán

 

Sử

TT -Lí

Địa

Hóa

TC - Lí

Toán

 

Đ Sách

TA

GDQP

Toán

GDCD

TD

 

TA

TA

Toán

Văn

TT - Hóa

TC- Hóa

 

TC-TA

Tin

TC -Toán

Văn

Văn

Tin

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Nghề

 

CNghệ

 

Sinh

 

 

Nghề

 

TD

 

TT - TA

 

 

Nghề

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 12T

GVCN: Trần Thị Thanh Điểm

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

TA

Văn

Toán

Hóa

 

Sử

TC-TA

Văn

Toán

Địa

CNghệ

 

Địa

TD

GDQP

GDCD

TD

Tin

 

Toán

TC- Hóa

TC - Lí

TA

Toán

TC -Toán

 

Toán

Hóa

TA

Văn

Sinh

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

Đ Sách

 

 

 

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 12VL

GVCN: Hà Thị Tám

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

TD

CNghệ

Sinh

Địa

TD

 

TC-TA

TA

GDQP

Sử

TA

 

Toán

TA

TC - Lí

Hóa

Đ Sách

 

Địa

Toán

Hóa

TC- Hóa

Tin

 

Văn

Toán

GDCD

TC -Toán

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

Văn

 

 

 

 

 

 

Văn

 

 

 

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 12H

GVCN: Nguyễn Thành Nhơn

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

CNghệ

GDCD

Hóa

GDQP

Đ Sách

 

Toán

TC- Hóa

TD

TA

TD

 

Toán

Hóa

Văn

TA

Hóa

 

Sinh

TC-TA

Văn

Tin

Văn

Hóa

 

Địa

TA

Sử

TC- Sinh

Địa

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

TC -Toán

 

 

 

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 12SV

GVCN: Tống Thị Mộng Thùy

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

TC-TA

Đ Sách

Sử

GDCD

CNghệ

 

Địa

Địa

Sinh

TC -Toán

Văn

TD

 

TA

Văn

Sinh

Toán

Văn

Toán

 

TA

Hóa

TD

TC- Sinh

GDQP

Toán

 

Sinh

TC- Hóa

TA

Tin

Hóa

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 12TA

GVCN: Nguyễn Thị Kiều Diễm

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

Văn

TD

GDQP

GDCD

 

TA

Văn

Sinh

TC-Văn

Hóa

 

TA

TA

Toán

Đ Sách

Toán

Hóa

 

Văn

TC - Lí

Toán

TA

TC -Toán

TD

 

Sử

CNghệ

Địa

TA

Địa

Tin

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

TA

 

 

 

 

 

 

TC-TA

 

 

 

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 12V

GVCN: Lê Văn Út Nhỏ

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

TA

Sử

Tin

Văn

 

Hóa

TA

CNghệ

GDQP

Văn

 

TC -Sử

Sinh

TD

Đ Sách

Địa

Toán

 

TC-TA

TD

Văn

Toán

Văn

TC -Toán

 

TC-Văn

GDCD

Văn

Toán

Văn

Hóa

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

TA

 

 

 

 

 

 

Địa

 

 

 

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 12Đ

GVCN: Lý Thị Bích Nga

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

TA

TC -Toán

Đ Sách

TD

 

Sinh

TD

Toán

Hóa

GDQP

Tin

 

Địa

CNghệ

TC -Sử

Hóa

Địa

 

Văn

TC-Văn

TA

Toán

Sử

Địa

 

Văn

 

TC-TA

Toán

 

GDCD

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

Văn

 

 

 

 

 

 

TA

 

 

 

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp 12A

GVCN: Trần Thụy Uyên Phương

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

ChCờ

TD

GDQP

TA

Sử

Địa

 

TA

Sinh

TC -Toán

TA

Địa

 

Tin

Toán

Hóa

TC - Lí

Đ Sách

 

Văn

CNghệ

TD

Hóa

Toán

Văn

 

 

TC- Hóa

 

 

Toán

Văn

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

TC-TA

 

 

 

 

 

 

GDCD

 

 

 

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

 

 

 

 

 

GDNGLL

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp TN1

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Sinh

 

Hóa

 

 

 

TA

 

Toán

Văn

 

 

 

TA

 

Toán

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp TN2

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Hóa

 

Sinh

 

 

 

Toán

 

TA

Văn

 

 

 

Toán

 

TA

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp TN3

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Hóa

 

TA

 

 

 

TA

 

Toán

Văn

 

 

 

Sinh

 

Toán

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp TN4

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Văn

 

Toán

TA

 

 

 

Văn

 

Toán

TA

 

 

 

Hóa

 

Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp TN5

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TA

 

Toán

Văn

 

 

 

TA

 

Toán

Văn

 

 

 

Sinh

 

Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp XH1

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Văn

 

GDCD

Toán

 

 

 

Văn

 

Sử

Toán

 

 

 

TA

 

Địa

TA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp XH2

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TA

 

TA

Sử

 

 

 

Văn

 

Địa

Toán

 

 

 

Văn

 

GDCD

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THPT CHUYEN VI THANH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 8

 

 

Lớp XH3

 

 

 

(Thực hiện từ ngày 03 tháng 02 năm 2020)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TA

 

Địa

TA

 

 

 

Toán

 

Sử

Văn

 

 

 

Toán

 

GDCD

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết