Tuyển sinh: từ ngày 16/7/2020 đến hết ngày 28/7/2020.

Thông báo kết quả tuyển sinh: trước ngày 05/8/2020.