50 năm thực hiện Di chúc của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã thực hiện trọn vẹn 05 lời thề đối với Bác – đạt được những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp đổi mới. Riêng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A trong thời gian tới, sẽ tiếp tục thực hiện Di chúc của Người, nguyện chung sức, đoàn kết một lòng với Nhân dân cả nước để xây dựng đất nước theo mục tiêu của Đảng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.