Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc” và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành A liên quan đến việc ...