PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH A    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
  
 
 

 

  Số:34 KH-MNVA                                                Rạch Gòi, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP NHÀ TRẺ - MẪU GIÁO

NĂM HỌC  2020– 2021

 
 

 

                 Đơn vị :Trường Mầm Non Vàng Anh

           

Căn cứ Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non theo Văn bản hợp nhấtsố 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ hướng dẫn 1000/SGDĐT – GDTH ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc Hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1 năm

học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-PGDĐTngày 23 tháng 6 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành A về việc tuyển sinh vào lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương trường Mầm Non Vàng Anh lập kế hoạch tuyển sinh lớp nhà trẻ, mẫu giáo năm học 2020– 2021 theo các nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-PGDĐTngày 23 tháng 6 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành A về việc tuyển sinh vào lớp đầu cấp năm học 2020-2021và Điều lệ trường mầm non theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Tuyển sinh lớp nhà trẻ, mẫu giáo nhằm góp phần hỗ trợ công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện.

     -Tạo mọi điều kiện để các em trong độ tuổi đều được đến trường.

-Tạo công bằng trong tuyển sinh, không gây phiền hà cho nhân dân.

-Ưu tiên cho trẻ trong địa bàn thị trấn Rạch Gòi.

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

I-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Ngành học mầm non được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, UBND huyện Châu Thành A, UBND thị trấn, Phòng Giáo dục mầm non.

- Các cấp lãnh đạo có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh công tác huy động trẻ đến trường và xây dựng CSVC trường lớp học, đào tạo mới, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non.

- Nhu cầu và nhận thức về giáo dục mầm non trong xã hội đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, thuận lợi cho việc phát triển giáo dục mầm non.

- Đội ngũ CB – GV – CNV trẻ, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, nhận thức tốt việc tự học, tự rèn, luôn khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu nâng cao trình độ nhận thức và hiểu biết về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.

- Phụ huynh nhiệt tình phối hợp tốt với nhà trường, trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi là điều kiện tốt để khắc phục tình trạng khó khăn bất cập, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ của ngành giáo dục mầm non, được sự đồng thuận của toàn xã hội.

2/ Khó khăn :

- Thiếu giáo viên, nhân viên tạp vụ, cấp dưỡng phục vụ cho công tác giảng dạy, chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Cán bộ giáo viên đa số là nữ trong độ tuổi hậu sản nên đôi phần củng ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

3- Số lớp, số học sinh:

 

NỘI DUNG

Tổng số học sinh cuối năm học 2019-2020

 

Nhà trẻ

Mầm

Chồi

GV hiện có

Số phòng học hiện có dành cho giảng dạy

HS

44

109

124

119

22

14

Lớp

01

03

03

04

 

4 - Điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự hiên tại. ( Đủ so yêu cầu tuyển sinh).

* Phòng học, chia ra:

- Điểm chính (ấp Xáng Mới C ): 12 phòng  

- Điểm lẻ 1 ( ấp Xáng Mới ) : 02 phòng

II-TỔ CHỨC TUYỂN SINH.        

1-Căn cứ tuyển sinh:

- Căn cứ Điều 3, Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Bộ GD.ĐT và Bộ Nội Vụ (Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo).

- Căn cứ vào địa bàn cư trú và chỉ tiêu tuyển sinh.

       2- Tuổi cháu vào học nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

Thực hiện theo Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Bộ GD.ĐT và Bộ Nội Vụ (Điều 3)

- Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:

a) Nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ;

b) Nhóm trẻ từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ;

c) Nhóm trẻ từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.

- Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo, số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

a) Lớp mẫu giáo 3 tuổi đến 4 tuổi: 25 trẻ;

b) Lớp mẫu giáo 4 tuổi đến 5 tuổi: 30 trẻ;

c) Lớp mẫu giáo 5 tuổi đến 6 tuổi: 35 trẻ.

- Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có 01 (một) trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của nhóm, lớp được giảm 05 (năm) trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá 02 (hai) trẻ khuyết tật.

3-Hồ sơ dự tuyển:

a. Đơn xin nhập học 

b. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c. Hộ khẩu hoặc Giấy xác nhận tạm trú.

  Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng. Hướng dẫn phụ huynh học sinh viết đơn xin tuyển sinh vào học mầm non, kiểm tra, đối chiếu sự chính xác và hợp lệ khai sinh, hộ khẩu trước khi nhận hồ sơ dự tuyển của cháu.

4-Điều kiện dự tuyển:

 -Có đủ hồ sơ hợp lệ.

           -Đúng tuổi qui định.

5-Tổ chức xét tuyển và quy trình tuyển sinh:

          -Trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh làm nhiệm vụ tuyển sinh lớp MN, NH 2020-2021 có 9 thành viên.

-Trường xây dựng Kế hoạch tuyển sinh Mầm non NH 2020-2021 căn cứ vào số lượng cháu trên địa bàn xin ý kiến UBND (thị trấn) phê duyệt.

6-Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Để phấn đấu hoàn thành PCGDMN trẻ 5 tuổi bền vững, trường Mầm non Vàng Anh tận dụng tốt đa cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thu hút tối đa trẻ trong độ tuổi trên địa bàn vào mầm non, mẫu giáo.

-Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

NỘI DUNG

SL tuyển sinh MN năm học 2020-2021

Nhu cầu
phòng học đủ thiếu

Nhu cầu
GV thiếu

Ghi chú

Trong địa bàn

Ngoài địa bàn

Tổng số

Các ấp dự
kiến tuyển sinh

Số lượng trẻ / từng ấp

Tổng số

Thuộc ấp, xã, huyện

Cháu

360

330

XM: 71

XMA: 56

XMB: 69

XMC: 66

LH: 59

LHA: 79

TT: 110

30

 

 

 

02

 

Lớp

12

 

 

 

 

 

 

 

-  Dự kiến lớp năm 2020-2021:

          Tổng số 11 lớp và 01 nhóm trẻ : (03 lớp mầm, 04 lớp chồi, 04 lớp lá)

STT

Độ tuổi

Số nhóm lớp

 Học sinh cũ

Tuyển mới

Tổng số trẻ 

 1

Nhà trẻ ( 2018)

01

04

        21

25

2

Mầm (2017)

03

27

        48

75

3

Chồi (2016)

04

                 75 

                45

                 120

4

Lá (2015)

04

 105

 35

 140

 

Tổng cộng

12

211

149

360

 

7-Địa bàn tuyển sinh:

Trường phải ưu tiên cho học sinh có hộ khẩu trên địa Thị Trấn Rạch Gòi gồm

- Ấp Thị Tứ - Thị trấn Rạch Gòi- Châu Thành A - Hậu Giang

- Ấp Xáng Mới - Thị trấn Rạch Gòi- Châu Thành A - Hậu Giang

- Ấp Xáng Mới A - Thị trấn Rạch Gòi- Châu Thành A - Hậu Giang

- Ấp Xáng Mới B - Thị trấn Rạch Gòi- Châu Thành A - Hậu Giang

- Ấp Xáng Mới C - Thị trấn Rạch Gòi- Châu Thành A - Hậu Giang

- Ấp Láng Hầm - Thị trấn Rạch Gòi- Châu Thành A - Hậu Giang

- Ấp Láng Hầm A- Thị trấn Rạch Gòi- Châu Thành A - Hậu Giang

8-Thời gian tiến hành tuyển sinh:

     - Thời gian từ ngày 16/7/2020 đến ngày 28/7/2020.

     - Báo cáo công tác tuyển sinh: trước ngày 04/8/2020.

9-Trách nhiệm của nhà trường:

- Lập kế hoạch tuyển sinh, ra thông báo tuyển sinh đến các đơn vị trên địa bàn.

- Trình phòng GD&ĐT duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp

- Trình duyệt danh sách tuyển sinh lớp đầu cấp

- Nộp báo cáo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo công tác tuyển sinh.

- Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh;

- Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết;

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

*Phân công thành viên trong Hội đồng làm nhiệm vụ tuyển sinh:

1/ Lương Thị Quỳnh vân  –  HT –  Chủ tịch hội đồng Quản lý chung; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh tại đơn vị mình; Phân công các thành viên, các bộ phận thực hiện nhiệm vụ điều tra độ tuổi, trên cơ sở đó thu nhận học sinh, biên chế giáo viên và định biên trẻ trên lớp theo qui định của Điều lệ trường MN; Thực hiện công tác tham mưu, phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương để được hỗ trợ, giúp đỡ. Chịu trách nhiệm chung về công tác tuyển sinh.

2/ Quan Thị Thùy Trang – PHT – Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm lập danh sách biên chế lớp, nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh.

3/ Lê Thị Hồng Đào – Kế toán - Thành viên thu học sinh.

4/ Phạm Thị Ngọc Trâm – Kế toán - Thành viên thu học sinh.

5/ Nguyễn Quốc Minh  – Phụ trách công tác PC – Thành viên rà soát đối chiếu số liệu trẻ trong địa bàn, nhập liệu danh sách học sinh..

6/ Nguyễn Thị Thanh Hoa – TTND – Thành viên theo dõi việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh.

7/ Trần Phương Ngọc  – CTCĐ – Thành viên theo dõi tiến độ tuyển sinh.

8/ Lê Thị Hiền Nhân  - NV Y tế + Thủ quỹ  Thành viên - Thư ký

9/ Phan Thị Thu Trang Thành viên theo dõi tuyển sinh Ấp Xáng Mới.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp nhà trẻ, mẫu giáo-năm học 2020-2021của trường đề nghị bộ phận trong nhà trường thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch./.

                                                                                          

Nơi nhận                                                                     HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT;                                                                        

   -Ủy ban nhân dân thị trấn;                                                                         ( Đã duyệt)

   -Lưu: VT.                                  

 

                                                                                  Lương Thị Quỳnh Vân