Về việc tham gia thẩm định giá thiết bị  (Màn hình tương tác, phần mềm và một số thiết bị khác kèm theo)