Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho 85 cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo