Về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 tập thể
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo