Monday, 17/01/2022 - 18:56|
Trường mầm non Hướng Dương
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh

PGD&ĐT CHÂU THÀNH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PGD&ĐT CHÂU THÀNH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KH-MNHD Một Ngàn, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

NĂM HỌC: 2020-2021

 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo văn bản số 04 /VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Bộ GD&ĐT về việc quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật;

Căn cứ hướng dẫn 1000/SGDĐT – GDTH ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc Hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh số 21/KH-PGD&ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành A về việc tuyển sinh vào lớp đầu cấp năm học 2020-2021.

Trường Mầm non Hướng Dương xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau:

A- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Điều tra, phúc tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở các trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho đơn vị, giảm số học sinh trái tuyến, tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

- Phối hợp với các cấp, các ngành tạo điều kiện tốt cho trẻ em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em có yếu tố nước ngoài được tham gia nhập học.

- Đối với lớp cấp mầm non thực hiện đúng Điều lệ nhà trường mầm non ban hành kèm theo văn bản số 04 /VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện phương thức xét tuyển trong tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2020-2021.

B. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trường MN Hướng Dương nằm ngay trên Ấp Nhơn Thuận 1A Thị trấn Một Ngàn Huyện Châu Thành A. Toàn trường có 26 CB-GV-NV, trong đó Cán bộ: 03; giáo viên: 20; Nhân viên: 03.

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của Lãnh đạo PGD&ĐT, các cấp chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh học sinh.

- Trường nằm gần khu vực chợ nên thuận tiện cho việc đưa đón cháu.

- Cơ sở vật chất đầy đủ để phục vụ cho việc giảng dạy.

- Trình độ chuyên môn của GV từng bước được chuẩn hóa, số lượng và chất lượng giáo viên dạy giỏi tăng mạnh. Đa số đội ngũ nhà giáo CBQL tận tụy, yêu nghề, lao động sư phạm nghiêm túc, cần cù sáng tạo, không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

- Chất lượng giảng dạy tại các trường bền vững và nâng lên hàng năm

2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất được các cấp Lãnh đạo quan tâm đầu tư xây mới. Tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn như xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chưa có các khu riêng biệt cho trẻ vui chơi hoạt động.

II. TỔ CHỨC TUYỂN SINH.

1. Căn cứ tuyển sinh:

a. Căn cứ vào khả năng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và nguồn tuyển sinh để xây dựng kế hoạch, đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh của đơn vị, có bàn bạc thống nhất trong Hội đồng trường với UBND, thị trấn và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá cao; sĩ số học sinh/lớp không vượt so với quy định của Điều lệ trường học, không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học.

b. Tuyển sinh mầm non:

Căn cứ Điều 3, Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Bộ GD.ĐT và Bộ Nội Vụ (Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo).

Không tuyển sinh số lượng vượt quá qui định đối với mỗi nhóm trẻ và mỗi lớp mẫu giáo.

c. Căn cứ vào địa bàn cư trú và chỉ tiêu tuyển sinh.

 

NỘI DUNG

Tổng số học sinh trong địa bàn cuối năm học 2019 - 2020

Nhà trẻ

Mầm

Chồi

GV biên chế

Phòng học

Học sinh

22

41

64

63

20

11

Lớp

01

02

4

4

2. Tuổi vào lớp đầu cấp

Tuổi cháu vào học nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

Thực hiện theo Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Bộ GD.ĐT và Bộ Nội Vụ (Điều 3)

- Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:

a) Nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ;

b) Nhóm trẻ từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ;

c) Nhóm trẻ từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.

- Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo, số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

a) Lớp mẫu giáo 3 tuổi đến 4 tuổi: 25 trẻ;

b) Lớp mẫu giáo 4 tuổi đến 5 tuổi: 30 trẻ;

c) Lớp mẫu giáo 5 tuổi đến 6 tuổi: 35 trẻ.

- Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có 01 (một) trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của nhóm, lớp được giảm 05 (năm) trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá 02 (hai) trẻ khuyết tật.

3. Hồ sơ dự tuyển: Tuyển sinh vào học nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

a. Đơn xin nhập học (theo mẫu Phòng GD&ĐT).

b. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c. Bản sao Hộ khẩu hoặc Bản sao sổ tạm trú hợp lệ.

- Lưu ý: sổ nghèo, cận nghèo: Pho to công chứng 4 bản (Sổ nghèo, cận nghèo, giấy khai sinh) ( nếu có)

Yêu cầu các Hội đồng tuyển sinh của trường có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sự chính xác và hợp lệ của giấy khai sinh, hộ khẩu trước khi nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh.

4. Điều kiện dự tuyển: Tuyển sinh vào học nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

- Có đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đúng tuổi qui định.

5. Tổ chức xét tuyển và quy trình tuyển sinh: Tuyển sinh vào lớp mầm non, mẫu giáo:

- Căn cứ vào số lượng học sinh trên địa bàn xây Kế hoạch tuyển sinh vào lớp đầu cấp, có ý kiến UBND thị trấn và lưu tại trường.

- Thành lập một Hội đồng tuyển sinh vào lớp đầu cấp gồm: Hiệu trưởng làm Chủ tịch, các Phó hiệu trưởng làm Phó Chủ tịch, một số Tổ trưởng chuyên môn, Tổ Văn phòng làm thành viên.(Mỗi Hội đồng tuyển sinh có 5-11 người).

- Hội đồng tuyển sinh vào lớp đầu cấp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng, đủ chỉ tiêu được giao. Quyết định và chịu trách nhiệm trước cấp quản lí giáo dục về toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh.

b. Hướng dẫn phụ huynh học sinh viết đơn xin tuyển sinh vào mầm non.

c. Nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh.

d. Xét tuyển, lập biên bản xét tuyển, danh sách trúng tuyển trình phòng GD&ĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh.

e. Giải quyết thắc mắc và khiếu nại liên quan đến công tác tuyển sinh.

6. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Nhằm đảm bảo duy trì hoàn thành PCGDMN cho trẻ 5 tuổi hàng năm các trường mầm non, mẫu giáo tận dụng tốt cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thu hút tối đa trẻ trong độ tuổi trên địa bàn vào mầm non, mẫu giáo.

 

STT

Độ tuổi

Số nhóm lớp

Học sinh cũ

Tuyển mới trong địa bàn

Tuyển mới ngoài địa bàn

Tổng số trẻ

1

Nhà trẻ ( 2018)

01

0

22

08

30

2

Mầm (2017)

02

25

15

10

50

3

Chồi (2016)

04

48

20

30

98

4

Lá (2015)

04

79

20

30

129

 

Tổng cộng

11

152

77

78

307

7. Địa bàn tuyển sinh: Tuyển sinh vào lớp mầm non, mẫu giáo:

Nhà trường ưu tiên cho học sinh có hộ khẩu trên địa bàn xã, (thị trấn) nơi trường đóng.

- Các nơi giáp ranh giữa các địa phương cần vận dụng linh hoạt trên tinh thần tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho học sinh nhưng phải đảm bảo cơ sở vật chất và giáo viên giảng dạy theo đúng Điều lệ nhà trường và không vi phạm quy định của ngành, pháp luật.

8. Thời gian tiến hành tuyển sinh: Tuyển sinh lớp mầm non, mẫu giáo:

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh: từ ngày 30/6/2020.

- Trình Phòng GDĐT duyệt kế hoạch tuyển sinh trước ngày 30/6/2020

- Tuyển sinh: từ ngày 16/7/2020 đến hết ngày 28/7/2020.

- Thông báo kết quả tuyển sinh: trước ngày 04/8/2020.

- Báo cáo công tác tuyển sinh và duyệt danh sách tuyển sinh: trước ngày 04/8/2020.( Đ/c Quyên-Nghiệp vụ nhận)

- Trình Phòng GDĐT duyệt kết quả tuyển sinh trước ngày 04/8/2020.

9. Trách nhiệm:

9.1. Trách nhiệm của các trường, MN, MG:

- Lập kế hoạch tuyển sinh, ra thông báo tuyển sinh đến các đơn vị trên địa bàn.

- Trình phòng GD&ĐT duyệt danh sách tuyển sinh lớp đầu cấp (có mẫu danh sách).

- Nộp báo cáo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo công tác tuyển sinh.

- Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh;

- Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết;

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

- Trường tự in đơn nhập học (theo mẫu của Phòng GD&ĐT).

9.2. Hồ sơ báo cáo kết quả tuyển sinh gồm:

- 01 Biên bản tổng kết Hội đồng tuyển sinh có ghi rõ: Diễn biến làm việc của Tổ tuyển sinh, Tổng số học sinh, số nữ, số dân tộc, số học sinh khuyết tật, số học sinh có yếu tố nước ngoài, số liệu cụ thể học sinh trong xã, ngoài xã, ngoài huyện, ngoài tỉnh và có đầy đủ chữ ký của các thành viên của hội đồng tuyển sinh,….

- Các thống kê số liệu tuyển sinh theo mẫu.

- 01 bản Quyết định thành lập Tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh (Hội đồng tuyển sinh).

- 02 bản danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp đầu cấp (Giấy A4 ngang).

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của trường MN Hướng Dương. Đề nghị Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng sư phạm nhà trường nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời với Ban giám hiệu; Ban tuyển sinh để giải quyết.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Hội đồng tuyển sinh (để thực hiện);

- Phòng GD&ĐT(để báo cáo);

  • u: VT.

 

Nguyễn Phú Thảo

 

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA UBND THỊ TRẤN DUYỆT CỦA PGD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Đang chờ cập nhật