Hiện nay, an toàn giao thông  là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Nhằm đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh,  xây dựng văn hóa ...