Đơn đăng ký nguyện vọng

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trên cơ sở kết quả học tập năm học 2017-2018 và nguyện vọng của các em, nhà trường sẽ sắp xếp lại lớp cho phù hợp. 

Các em học sinh lớp 11,12 tự tải biểu mẫu về, in và nộp cho cô Hà Thị Vân Anh tài phòng thư viện sáng ngày 13/8/2018 để nhà trường xem xét.

Bài tin liên quan