TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

1

Đinh Văn Cương

Chủ tịch

0978815647

2

Võ Trí Dũng

P. Chủ tịch

0945567477

3

Lê Thị Hà Giang 

CN UBKT

0916927996

4

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TB Nữ Công

 0915926099

5

Phạm Lương Huyền

UV BCH

0979957555