TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

1

Đinh Văn Cương

Chủ tịch

0978815647

2

Phạm Lương Huyền

P. Chủ tịch

0979957555

3

Nguyễn Phi Vũ

CN UBKT

0941269595

4

Nguyễn Thị Thanh Nga

TB Nữ Công

 0946037501

5

Nguyễn Thị Hoà

UV BCH

0985238449