STT

VĂN BẢN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

45-HUONG DAN HO SO CHUYEN TRUONG.signed (27.04.2022_10h23p01)_signed.pdf

Hướng dẫn hồ so chuyển trường

 

2

46-HUONG DAN LAY BANG TOT NGHIEP THPT.signed(27.04.2022_10h26p55)_signed.pdf

Hướng dẫn lấy bằng tốt nghiệp THPT

 

3

MAU M2 - DON XIN CHUYEN TRUONG.docx

Mẫu đơn xin chuyển trường

 

4

MAU M4- GIAY UY QUYEN LAY THAY BANG TOT NGHIEP.doc

Mẫu ủy quyền lấy bằng tốt nghiệp