BẢNG VINH DANH MỘT SỐ GƯƠNG MẶT HỌC SINH TIÊU BIỂU CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 9/2017 .