Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Hiệu trưởng

NGUYỄN CÔNG HOÀN

Số điện thoại: 0913043943

Email: conghoannk@gmail.com

P. Hiệu trưởng

NGUYỄN THỊ MỸ BÌNH

Số điện thoại: 0904236221

mybinhnkht@yahoo.com.vn

P. Hiệu trưởng

PHAN KHẮC NGHỆ

Số điện thoại: 0942805589

thaynghe99@gmail.com

P. Hiệu trưởng

LÊ PHI HÙNG

Số điện thoại: 0912435940

lephihung.nkht@gmail.com