Tuần 1 chủ đề ĐV: "Bé yêu động vật sống trong gia đình"