TH CHƯƠNG DƯƠNG - THƯỜNG TÍN mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

TH CHƯƠNG DƯƠNG - THƯỜNG TÍN  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 02433759850. 

Email        : c1chuongduong-tht@hanoiedu.vn

Bài viết liên quan