THÔNG BÁO TUYỂN SINH THỬ NGHIỆM DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH!

- Thời gian: Ngày 26/6/2021 

- Lưu ý: Mọi đăng ký thử nghiệm sẽ được hệ thống hủy toàn bộ dữ liệu sau ngày 26/6. Kết quả tuyển sinh sẽ chỉ được chấp nhận trong thời gian tuyển sinh chính thức.

Trân trọng!