Các con đã biết "Hoa hồng" từ đến từ đâu? Vì sao hoa hồng lại có nhiều màu sắc như bây giờ chưa? 

Nguồn: MNTG