Cùng chung tay phòng, chống dịch covid 19. Trách nhiệm của phụ huynh học sinh: