UBND HUYỆN SÓC SƠN

TRƯỜNG MN THỊ TRẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /TB-MNTTr
Thị Trấn, ngày 12 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO: 

Về việc tổ chức cho học sinh học tập trực tiếp tại trường

 
  

 

Thực hiện công văn 729/UBND-GDĐT ngày 09/4/2022 của UBND huyện Sóc Sơn về việc ho trẻ mầm non được trở lại học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện được tổ chức các hoạt động giáo dục;

Trường Mầm non Thị Trấn xin trân trọng thông báo: Bắt đầu từ ngày 13/4/2022 (thứ tư)  học sinh trở lại học trực tiếp tại trường.

  • Nguyên tắc thực hiện: Trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Nhà trường  thông báo để quý phụ có nhu cầu cho con theo học tại trường được biết và thực hiện.

Trân trọng thông báo!

 

​ ​

Nơi nhận:

- Toàn thể CBGVNV;

- Phụ huynh học sinh;

- Lưu: VT.

  HIỆU TRƯỞNG             

 

 

Trần Thị Thúy Hảo