Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển của nền kinh tế. Và đây cũng là thách thức lớn nhất đối với toàn nhân loại.