ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

TRƯỜNG MẦM MON MINH TRÍ A

------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

 

Minh Trí, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng giáo viên mầm non năm học 2020 -2021

 

Thực hiện Công văn số1842/UBND-NV, ngày 14/8/2020 của UBND huyện Sóc Sơn về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục mầm non năm học 2020 -2021.

Trường Mầm non Minh Trí A thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 03 giáo viên mầm non.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Người tham gia đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Về trình độ chuyên môn yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non, Cao đẳng sư phạm mầm non, Đại học sư phạm mầm non.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm giáo viên mầm non Hạng IV, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100, thời gian phỏng vấn 30 phút.

Đối tượng tính điểm ưu tiên:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại Vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại Vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại Vòng 2.

Đăng ký dự tuyển:

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ) và 03 phong bì dán tem ghi sẵn họ tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ (ghi rõ thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh) để liên hệ nhận thông tin. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thí sinh nhận và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, xét tuyển tại Trường mầm non Minh Trí A từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020 (trong giờ hành chính ngày làm việc). Thí sinh có thể truy cập Cổng thông tin điện tử https://edu.viettel.vn/hni-socson-mnminhtri để tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh thôn, xã, các trường mầm non và niêm yết tại trường mẫm non Minh Trí A.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

 

 

Lê Thị Thắng

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng giáo viên mầm non năm học 2020 -2021