Hoạt động tạo hình

Đề tài: Tạo màu tóc bằng màu nước và ống hút 

Lứa tuổi: 24 - 36 tháng